Zdravotnícky laborant bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zdravotnícky laborant bez špecializácie

Zdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracováva bioptický (organický) a nekroptický (pitvou získaný) materiál a vykonáva laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok. Vedie dokumentáciu o laboratórnych výkonoch a nálezoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212001 - Zdravotnícky laborant bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Laboratórny diagnostik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny patologických procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 analytická chémia
  Špecifikácia:
  postupy kvalitatívneho a kvantitatívneho stanovenia látok
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika
  Špecifikácia:
  vybavenie laboratórií, základné laboratórne pomôcky, princípy fungovania laboratórnych prístrojov a práca s nimi, základné laboratórne úkony
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy anatómie a fyziológie človeka - systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu, vývoj organizmu
 • stupeň EKR 4 laboratórne metódy
  Špecifikácia:
  princípy najmodernejších laboratórnych vyšetrovacích postupov podľa štandardných analytických metód
 • stupeň EKR 4 klinická mikrobiológia
  Špecifikácia:
  princípy stavby, virulencie, prenosu a laboratórnej diagnostiky klinicky významných mikroorganizmov
 • stupeň EKR 4 hematológia a transfuziológia
  Špecifikácia:
  podstata hematologických ochorení a transfúznej medicíny; princípy cytologických metód, morfologických metód zaoberajúcich sa odchýlkami v tvare, počte a funkcii buniek, fyziológia a patológia hemostázy a jej laboratórna diagnostika; imunohematológia, imunogenetika a transfuziológia
 • stupeň EKR 4 histológia a histologická technika
  Špecifikácia:
  princípy mikroskopickej stavby buniek, tkanív a orgánov jednotlivých sústav ľudského tela; zásady a spôsoby odberu histologického a cytologického materiálu; zásady označenia, evidencie a transportu materiálu určeného na histologické spracovanie; princípy spracovania tkanív; zásady uchovávania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu
 • stupeň EKR 4 biochémia a klinická biochémia
  Špecifikácia:
  prehľad o chemickom zložení živej hmoty, metabolických reakciách, regulácii všetkých biochemických procesov, regulácii a udržiavaní vnútorného prostredia; využitie biochemických analýz a ich interpretácie pri diagnostike, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 farbenie tkaniva
  Špecifikácia:
  farbenie tkaniva základnou farbiacou metódou Hematoxylín-eozínom; farbenie pomocou špeciálnych farbiacich metód za dodržania štandardných vyšetrovacích postupov
 • stupeň EKR 4 manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
  Špecifikácia:
  manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami určenými na spracovanie histologického materiálu a zabezpečenie ich údržby a čistenia
 • stupeň EKR 4 príjem, kontrola a evidencia biologického materiálu
 • stupeň EKR 4 príprava materiálu a asistencia lekárovi pri excidovaní
  Špecifikácia:
  vybratie reprezentatívnej časti materiálu
 • stupeň EKR 4 fixácia materiálu
  Špecifikácia:
  fixácia materiálu správnym fixačným prípravkom podľa druhu vyšetrenia
 • stupeň EKR 4 zaliatie vyšetrovaného tkaniva
  Špecifikácia:
  zaliatie vyšetrovaného tkaniva do vhodného média a príprava k narezaniu
 • stupeň EKR 4 narezanie tkaniva
  Špecifikácia:
  narezanie tkaniva na mikrotóme v požadovanej hrúbke
 • stupeň EKR 4 príprava farbiacich roztokov
  Špecifikácia:
  príprava farbiacich roztokov na základné a špeciálne farbenie podľa metodiky
 • stupeň EKR 4 spracovanie a zafarbenie tkaniva na dôkaz tukov
 • stupeň EKR 4 spracovanie tkaniva pomocou dekalcifikácie
 • stupeň EKR 4 zhotovenie histologického preparátu
  Špecifikácia:
  vystretie tkaniva na podložné sklíčko v požadovanej kvalite
 • stupeň EKR 4 spracovanie peroperačného materiálu
  Špecifikácia:
  spracovanie peroperačného materiálu zmrazovacou technikou za pomoci kryostatu
 • stupeň EKR 4 zvýraznenie tkanivových štruktúr pomocou impregnačných metód
 • stupeň EKR 4 spolupráca s lekárom
  Špecifikácia:
  chronologické zoradenie a predloženie zhotovených histologických preparátov podľa lekárovej požiadavky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s databázovým programom v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v laboratóriách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie