Praktická sestra bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Praktická sestra bez špecializácie

Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. Spolupracuje so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Vykonáva aj administratívne práce a vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu svojich kompetencií.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3256 - Zdravotnícki asistenti
SK ISCO-08 3256001 - Zdravotnícky asistent bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zdravotnícky asistent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 psychológia
  Špecifikácia:
  osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie
 • stupeň EKR 4 preventívna medicína
  Špecifikácia:
  základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
 • stupeň EKR 4 bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
  Špecifikácia:
  bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby chorých, ich uspokojovanie a rýchle a presné reagovanie na zmeny, ktoré súvisia so zmenami zdravotného stavu
 • stupeň EKR 4 ošetrovateľské postupy
  Špecifikácia:
  základné ošetrovateľské postupy v starostlivosti o chorého
 • stupeň EKR 4 metódy starostlivosti o pomôcky
  Špecifikácia:
  úprava prostredia a starostlivosť o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
 • stupeň EKR 4 zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 4 metódy vedenia zdravotníckej dokumentácie a spracovania administratívy
 • stupeň EKR 4 metódy pozorovania zdravotného stavu
  Špecifikácia:
  základné metódy pozorovania, zbierania informácií o zdravotnom stave pacienta
 • stupeň EKR 4 postupy edukácie pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca so sestrou
  Špecifikácia:
  napr.: pri vizite; pri zhotovovaní EKG záznamu; pri lekárskom diagnostickom pláne a liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia; pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb; pri odbere výterov z rán a z telových dutín, pri odbere spúta; pri cievkovaní; pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií; pri aplikácii kyslíka; pri preväze septickej rany, pri starostlivosti o drény a drenážne systémy; pri alternatívnych spôsoboch výživy;
 • stupeň EKR 4 meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
 • stupeň EKR 4 zisťovanie miery sebestačnosti pacienta
  Špecifikácia:
  zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi pri vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života, zabezpečenie výchovy k sebestačnosti
 • stupeň EKR 4 odber biologického materiálu
  Špecifikácia:
  odber moču, stolice, krvi - glykémia, spúta, výtery a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
 • stupeň EKR 4 aplikácia liekov na kožu a do telových dutín
 • stupeň EKR 4 aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov
 • stupeň EKR 4 aplikácia injekcií
  Špecifikácia:
  aplikácia subkutánnych injekcií
 • stupeň EKR 4 aplikácia inhalácií
 • stupeň EKR 4 preväz rany
  Špecifikácia:
  preväzy aseptických rán
 • stupeň EKR 4 príprava pomôcok z obväzového materiálu
  Špecifikácia:
  príprava pomôcok z obväzového materiálu, zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela
 • stupeň EKR 4 podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacienta
  Špecifikácia:
  podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacientov vrátane detí, okrem novorodencov,
 • stupeň EKR 4 hygienická starostlivosť
  Špecifikácia:
  vykonávanie hygienickej starostlivosti u dospelého pacienta a dieťaťa, okrem novorodenca
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie vyprázdňovania
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o posteľ
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie starostlivosti o posteľ a polohovanie pacienta, prevencia vzniku syndrómu z imobility
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o umierajúceho a o mŕtve telo
 • stupeň EKR 4 dezinfekcia a sterilizácia
  Špecifikácia:
  vykonávanie mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení pri vedení zdravotníckej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie