Praktická sestra bez špecializácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. Spolupracuje so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Vykonáva aj administratívne práce a vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu svojich kompetencií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
3256 - Zdravotnícki asistenti
SK ISCO-08
3256001 - Zdravotnícky asistent bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Zdravotnícky asistent

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinčina
Špecifikácia:
základy latinčiny a medicínskej terminológie
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Špecifikácia:
základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
4
štádiá narušenia zdravia
Špecifikácia:
jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
4
patológia
Špecifikácia:
príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
4
psychológia
Špecifikácia:
osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie
4
preventívna medicína
Špecifikácia:
základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
4
prvá pomoc
Špecifikácia:
princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
4
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
4
zásady organizácie zdravotníctva
Špecifikácia:
princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
4
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
4
bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
Špecifikácia:
bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby chorých, ich uspokojovanie a rýchle a presné reagovanie na zmeny, ktoré súvisia so zmenami zdravotného stavu
4
ošetrovateľské postupy
Špecifikácia:
základné ošetrovateľské postupy v starostlivosti o chorého
4
metódy starostlivosti o pomôcky
Špecifikácia:
úprava prostredia a starostlivosť o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
4
metódy vedenia zdravotníckej dokumentácie a spracovania administratívy
4
metódy pozorovania zdravotného stavu
Špecifikácia:
základné metódy pozorovania, zbierania informácií o zdravotnom stave pacienta
4
postupy edukácie pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca so sestrou
Špecifikácia:
napr.: pri vizite; pri zhotovovaní EKG záznamu; pri lekárskom diagnostickom pláne a liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia; pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb; pri odbere výterov z rán a z telových dutín, pri odbere spúta; pri cievkovaní; pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií; pri aplikácii kyslíka; pri preväze septickej rany, pri starostlivosti o drény a drenážne systémy; pri alternatívnych spôsoboch výživy;
4
meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
4
zisťovanie miery sebestačnosti pacienta
Špecifikácia:
zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi pri vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života, zabezpečenie výchovy k sebestačnosti
4
odber biologického materiálu
Špecifikácia:
odber moču, stolice, krvi - glykémia, spúta, výtery a pod.
4
zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
4
aplikácia liekov na kožu a do telových dutín
4
aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov
4
aplikácia injekcií
Špecifikácia:
aplikácia subkutánnych injekcií
4
aplikácia inhalácií
4
preväz rany
Špecifikácia:
preväzy aseptických rán
4
príprava pomôcok z obväzového materiálu
Špecifikácia:
príprava pomôcok z obväzového materiálu, zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela
4
podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacienta
Špecifikácia:
podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacientov vrátane detí, okrem novorodencov,
4
hygienická starostlivosť
Špecifikácia:
vykonávanie hygienickej starostlivosti u dospelého pacienta a dieťaťa, okrem novorodenca
4
zabezpečovanie vyprázdňovania
Špecifikácia:
zabezpečovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
4
starostlivosť o posteľ
Špecifikácia:
zabezpečovanie starostlivosti o posteľ a polohovanie pacienta, prevencia vzniku syndrómu z imobility
4
starostlivosť o umierajúceho a o mŕtve telo
4
dezinfekcia a sterilizácia
Špecifikácia:
vykonávanie mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
4
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení pri vedení zdravotníckej dokumentácie
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa