Gastroenterologický chirurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Gastroenterologický chirurg

Gastroenterologický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickými liečebnými postupmi pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu) a s ním súvisiacich orgánových systémov, ako sú lymfatický systém (lymfatické cesty a slezina), endokrinný systém (štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky), retroperitoneum, brušná a hrudná stena. Gastroenterologický chirurg sa zaoberá okrem chirurgie tráviaceho traktu aj chirurgiou ostatných orgánov brušnej a hrudnej dutiny v patologickom procese navzájom súvisiacich a chirurgicky riešiteľných.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 6 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212050 - Gastroenterologický chirurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, neurológia, neurochirurgia, ORL, anestéziológia a intenzívna medicína, urológia, gynekológia a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v gastroenterologickej chirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a terapia šokových stavov
  Špecifikácia:
  patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia
  Špecifikácia:
  patofyziológia ochorení tráviaceho traktu - pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu a s ním súvisiacich orgánových systémov, ako sú lymfatický systém (lymfatické cesty a slezina), endokrinný systém (štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky), retroperitoneum, brušná a hrudná stena a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v gastroenterologickej chirurgii
  Špecifikácia:
  diagnostika neinvazívnymi a invazívnymi metódami vrodených, získaných ochorení a poranení pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu a s ním súvisiacich orgánových systémov, ako sú lymfatický systém (lymfatické cesty a slezina), endokrinný systém (štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky), retroperitoneum, brušná a hrudná stena a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie v gastroenterologickej chirurgii
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia
  Špecifikácia:
  operačné postupy a metódy chirurgického riešenia ochorení a poranení orgánov tráviaceho traktu ako napr.: resekcia pažeráka, resekcia žalúdka, resekcia tenkého čreva, resekcia hrubého čreva a konečníka, resekcia pečene, resekcia žlčníka, rekonštrukcia žlčových ciest, resekcia pankreasu, splenektómia, rekonštrukcia bránice; operácie na lymfatickom systéme, štítnej žľaze, prištítnych telieskach, nadobličkách, na brušnej stene, prsníkoch, pre úrazy brušnej dutiny a pod.
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v gastroenterologickej chirurgii
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v gastroenterologickej chirurgii
 • stupeň EKR 7 manažovanie pacientov v gastroenterologickej chirurgii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v gastroenterologickej chirurgii
  Špecifikácia:
  aplikácia chirurgických výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa; aplikácia špecifických operačných postupov vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov orgánov tráviaceho traktu a postupy riešenia následných možných komplikácií ako napr.: endoskopické procedúry na pažeráku, žalúdku a hrubom čreve – diagnostické aj liečebné; operácie zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a náhradu pažeráka vrátane laparoskopických a torakoskopických techník a endoluminálnych procedúr; zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a náhradu žalúdka a dvanástnika; zahŕňajúce resekciu a rekonštrukciu tenkého čreva; zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu hrubého čreva a konečníka; na zaistenie priechodnosti tráviaceho traktu; zahrňujúce resekciu pečene; na žlčníku vrátane jeho odstránenia; zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu žlčových ciest; zahrňujúce resekciu a rekonštrukciu pankreasu; zahŕňajúce transplantáciu obličiek, pečene a pankreasu; na slezine vrátane jej odstránenia; zahŕňajúce resekciu štítnej žľazy; zahŕňajúce resekciu prištítnych teliesok; zahŕňajúce resekciu nadobličiek; zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu bránice, na orgánoch retroperitonea; na lymfatickom systéme – lymfadenektómie v brušnej dutine a na končatinách; na brušných sympatických a parasympatických nervoch; na brušnej stene zahŕňajúce resekcie a rekonštrukcie pre nádory, deformity a prietrže; pre traumatické poškodenie orgánov brušnej dutiny; na cievnych štruktúrach v spojitosti s inými výkonmi brušnej chirurgie; sprístupňujúce brušnú dutinu pre iných špecialistov; v brušnej dutine sprevádzajúce iné operačné výkony; prsníkov; riešenie komplikácií po chirurgických výkonoch v brušnej dutine; urgentné výkony na periférnych cievach, vrátane embolektómie a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v gastroenterologickej chirurgii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v gastroenterologickej chirurgii
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie