Gynekológ a pôrodník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Gynekológ a pôrodník

Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a prsníkov, starostlivosťou o fyziologický a patologický priebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212043 - Gynekológ a pôrodník
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia a fyziológia ženských a mužských pohlavných orgánov, malej panvy, dutiny brušnej a prsníkov; anatómia rodidiel vo vzťahu ku gestácii; oplodnenie a ďalší vývoj oplodneného vajíčka; fyziologický priebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia; patologický priebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia; klimaktérium, postmenopauza a sénium; fyziológia a patológia novorodenca
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: embryológia, cytológia, gynekologická histopatológia, klinická genetika, klinická imunológia a alergológia, patoendokrinológia, gynekologická sexuológia, maternofetálna medicína, anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, klinická biochémia, hematológia, mikrobiológia, toxikológia, všeobecná chirurgia, urológia, liečebná rehabilitácia a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacientku vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v gynekológii a pôrodníctve, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a terapia šokových stavov
  Špecifikácia:
  patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientiek s vybranými gynekologickými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientkou a rodinou; psychologický prístup k pacientkám a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  ako napr.: ultrazvukové vyšetrenia, vyšetrenia abdominálnou sondou, vaginálnou sondou, vyšetrenia s dopplerom, kolposkopické vyšetrenia, CT, NMR a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  Špecifikácia:
  patofyziológia ochorení, stavov a úrazov ženských pohlavných orgánov ako napr.: zápalových ochorení ženského genitálu a prsníka; endokrinologicky podmienených ochorení; sterility a infertility; urogynekologických ochorení; klimaktérium, postmenopauza a sénium; náhle príhody v gynekológii a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  Špecifikácia:
  ako napr.: fyziologické ukončenie tehotnosti; programované ukončenie tehotenstva v jednotlivých trimestroch; operačné techniky ukončenia tehotenstva; náhle príhody v pôrodníctve a operačné postupy a metódy chirurgického riešenia ochorení a úrazov jednotlivých orgánov a orgánových systémov v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientiek v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 manažovanie pacientiek v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientiek, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  aplikácia špecifických postupov v gynekológii ako napr.: palpačné vyšetrenie genitálu, prsníkov, regionálnych oblastí a brucha; odobratie a vyhodnotenie mikrobiálneho obrazu pošvového; odobratie a vyhodnotenie funkčnej a onkologickej cytológie z vulvy, vagíny a cervixu; kolposkopia a rozšírená kolposkopia; odber biologického materiálu z vagíny, cervixu a rekta na mikrobiologické, parazitologické, virologické a histologické vyšetrenie; odber moču uretrálnou cievkou; ultrazvukové vyšetrenie abdominálnou a vaginálnou sondou; evakuácia a revízia maternice; diagnostické laparoskopie, diagnostické hysteroskopie a pod. aplikácia špecifických postupov v pôrodníctve ako napr.: USG vyšetrenia plodu, biometrické vyšetrenia, morfologické vyšetrenia, vyšetrenia s dopplerom, amniocentéza a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  aplikácia špecifických postupov v gynekológii ako napr.: laparoskopické operácie, hysteroskopické operácie, abdominálne hysterektómie, vaginálne hysterektómie, iné vaginálne operácie, operácie prsníkovej chirurgie, urogynekologické operácie a pod. aplikácia špecifických postupov v pôrodníctve ako napr.: vedenie fyziologického pôrodu, vedenie predčasného pôrodu, riešenie nepravidelností pôrodu, sutúra episiotómie, operačné techniky ukončenia tehotenstva - revízia a evakuácia dutiny maternice vákumextrakcia, forceps, cisársky rez, riešenie závažných pôrodníckych komplikácií - krvácanie, roztrúsená vnútrožilová koagulácia, embólia plodovou vodou, eklamptický záchvat, ruptúra pošvy a uteru a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie