Hrudníkový chirurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hrudníkový chirurg

Hrudníkový chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa chirurgickou liečbou ochorení hrudnej steny, pleury (pohrudnice), pľúc, trachey a bronchov (priedušnice a priedušiek), mediastína (medzihrudia), bránice a pažeráka.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 6 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212022 - Hrudníkový chirurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, neurochirurgia, ORL, plastická chirurgia, neurológia, anesteziológia a intenzívna medicína, liečebná rehabilitácia a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v hrudníkovej chirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a terapia šokových stavov
  Špecifikácia:
  patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
  Špecifikácia:
  patofyziológia ochorení, stavov, úrazov hrudnej steny, pleury, pľúc, trachey a bronchov, mediastína, bránice a pažeráka
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v hrudníkovej chirurgii
  Špecifikácia:
  diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení hrudnej steny, pleury, pľúc, trachey a bronchov, mediastína, bránice a pažeráka neinvazívnymi a invazívnymi metódami
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
  Špecifikácia:
  operačné postupy a metódy chirurgického riešenia ochorení a poranení orgánov hrudníka ako napr.: pneumonektómia, lobektómia – bilobektómia, pľúcna biopsia, torakoplastika, korekčné operácie pre pectus excavatum, carinatum, bronchoplastika, resekcia trachey, resekcia pažeráka, reparácia bránice, mediastinoskopia, resekcia nádorov mediastína, drenáž mediastinitídy, mediastinotómia, drenáž perikardu, biopsia krčných lymfatických uzlín, torakoskopická sympatektómia, operácia syndrómu hornej hrudnej apertúry, tracheostómia, torakoskopické ošetrenie pneumotoraxu, dekortikácia pľúc pri empyéme hrudníka a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie v hrudníkovej chirurgii
 • stupeň EKR 7 prevencia úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy prevencie úrazov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  v zdravotníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v hrudníkovej chirurgii
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v hrudníkovej chirurgii
 • stupeň EKR 7 manažovanie pacientov v hrudníkovej chirurgii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v hrudníkovej chirurgii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v hrudníkovej chirurgii
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v hrudníkovej chirurgii
  Špecifikácia:
  aplikácia chirurgických výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa; aplikácia špecifických operačných postupov vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov orgánov hrudníka a postupy riešenia následných možných komplikácií ako napr.: operácie zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu, reparáciu a biopsiu pľúc; operácie na hrudnej stene, zahŕňajúce resekcie a rekonštrukcie pre nádory, torakoplastiky a reparácie pectus excavatum pectus carinatum a iných deformít hrudnej steny, rovnako ako výkony reparujúce traumatickú instabilitu hrudnej steny; operácie zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu trachey a bronchov pre nádory, striktúry a trauma; operácie zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu pažeráka vrátane laparoskopických alebo torakoskopických techník a endoluminálnych procedúr; operácie zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu bránice; operácie mediastína vrátane biopsie a resekcie nádorov, drenáže infekčných ložísk, mediastinálnej lymfadenektómie, mediastinotómie a mediastinoskopie; operácie na perikarde zahŕňajúce resekciu, rekonštrukciu a drenáž; endoskopické procedúry – flexibilné a rigídne skopie a inštrumentálne výkony v tracheobronchiálnom strome a v pažeráku; operačné biopsie cervikálnych mediastinálnych a axilárnych lymfatických uzlín; operácie na hrudných sympatických nervoch; operácie na korekciu abnormalít hornej hrudnej apertúry (syndróm hornej hrudnej apertúry); operácie na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, zahŕňajúce tracheostómiu, tracheálnu intubáciu a endoluminálne procedúry; operácie na pleure a v pleurálnej dutine vrátane torakocentézy, drenáže hrudníka, odvádzania pleurálneho výpotku, riešenia pneumotoraxu, pleurektómie, dekortikácie, drenáže a resekcie empyému; operácie sprístupňujúce hrudnú dutinu pre iných špecialistov; operácie na hrudníku sprevádzajúce iné operačné výkony; operácie pre funkčnú korekciu a komplikácie pľúcneho emfyzému; operácie zahŕňajúce transplantáciu pľúc alebo pľúcnych lalokov vrátane diagnostických alebo terapeutických procedúr spojených s týmto výkonom; operácie pre traumatické poškodenia hrudníka alebo orgánov hrudnej dutiny; operácie na cievnych štruktúrach v spojitosti s inými výkonmi hrudníkovej chirurgie; výkony pri intenzívnej starostlivosti vrátane zavádzania centrálnej venóznej linky, Swan – Ganz katétrov, arteriálnej linky, arteficiálnej ventilácie a totálnej enterálnej a parenterálnej výživy a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie