Neurochirurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Neurochirurg

Neurochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť chirurgickým výkonom na útvaroch nervovej sústavy.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 6 rokov a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neurochirurgia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212021 - Neurochirurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ORL, stomatochirurgia, plastická chirurgia, neurológia, anesteziológia a intenzívna medicína, liečebná rehabilitácia a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v neurochirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a terapia šokových stavov
  Špecifikácia:
  patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore neurochirurgia
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neurochirurgia
  Špecifikácia:
  patofyziológia ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov nervovej sústavy
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neurochirurgii
  Špecifikácia:
  diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení nervového systému neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: RTG vyšetrenia lebky a chrbtice, mozgová angiografia, perimyelografia, CT a MR, vrátane ďalšieho spracovania počítačovou technikou, EEG, EMG, USG vyšetrenia, neuroendokrinologické vyšetrenia a vyšetrenia PET a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neurochirurgia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neurochirurgia
  Špecifikácia:
  operačné postupy a metódy neurochirurgického riešenia ochorení a poranení nervového systému u dospelého a detského pacienta
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie v neurochirurgii
 • stupeň EKR 7 prevencia úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy prevencie úrazov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neurochirurgia
  Špecifikácia:
  klinický obraz ochorení, stavov, úrazov nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť chirurgickým výkonom na útvaroch nervovej sústavy ako napr.: supratentoriálne tumory a iné expanzívne procesy, lézie zadnej jamy lebečnej, infekcie (kraniálne - spinálne), cievne ochorenia, hydrocefalus, úrazy hlavy; hernia disku/diskopatia, spinálne tumory, spinálne traumy; periférne nervy - kompresívne syndrómy/transpozícia a pod.
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neurochirurgii
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neurochirurgii
 • stupeň EKR 7 manažovanie pacientov v neurochirurgii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neuro chirurgii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v neurochirurgii
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neurochirurgii
  Špecifikácia:
  aplikácia špecifických operačných postupov vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov nervového systému a postupy riešenia následných možných komplikácií ako napr.: prístupy do vnútra lebky a chrbticového kanála- trepanácia, kraniotómia, parciálna úplná hemilaminektómia, laminektómia; dekompresívna kraniektómia a kraniotómia; ošetrenie impresívnej fraktúry, plastika dury; evakuácia chronickej subdurálnej kolekcie z trepanácie; externá drenáž komorového aj subdurálneho priestoru; drenážna operácia hydrocefalu, laparotómia; punkcia cýst a mozgových abscesov; špeciálne prístupy do vnútra lebky a chrbticového kanála - prístupy cez spodinu lebky (transfenoidálny prístup, kombinovaný presigmoidálny supra-infratentoriálny prístup, orbitozygomatická kraniotómia, transfaciálne prístupy, predné prístupy ku krčnej chrbtici); odstránenie herniovanej medzistavcovej platničky; operácie intradurálnych a extradurálnych nádorov; korpektómia a fixačné spinálne operácie; odstránenie extracerebrálneho a intracerebrálneho poúrazového vnútrolebečného hematómu a expanzívnej kontúzie mozgu; fascikulárna mikrosutúra poraneného nervu s použitím transplantátu; deliberácia periférnych nervov pri úžinových syndrómoch; plastické operácie kalvy, poúrazových defektov a vrodených malformácií (dyskranie); chirurgické riešenie rázštepových porúch chrbtice; odstránenie nádoru mozgu vrátane nádorov z funkčne dôležitých oblastí mozgu a spodiny lebky, využitie neuronavigácie; chirurgická liečba aneuryziem mozgových tepien a artériovenóznych malformácií; epileptochirurgia, chirurgia bolesti - rizotómia, drezotómia, myelotómia, neurostimulácia, chirurgické výkony pri neuralgiách hlavových nervov, intratekálna aplikácia liekov, liečba pohybových a psychických porúch; stereotaktická a funkčná neurochirurgia; výkony s neuronavigáciou a neurofyziologickým monitoringom a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie