Mediátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mediátor vykonáva mediáciu, t. j. mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov. Mediátor vykonáva mediáciu ako podnikateľskú činnosť.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Sprostredkovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3411 - Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
SK ISCO-08
3411002 - Mediátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v právnej oblasti

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
7
psychológia
Špecifikácia:
teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj pravidlá správania sa mediátora
7
sociológia
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Špecifikácia:
so zameraním na interpersonálnu komunikáciu
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zásady a pravidlá mimosúdneho riešenia sporov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sprostredkovanie riešenia konfliktných vzťahov medzi obvineným a poškodeným v rámci mimosúdneho riešenia, resp. súdneho konania
Špecifikácia:
Týkajúce sa sporov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
7
zhodnotenie problému klienta a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov
Špecifikácia:
Výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
V súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7
vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach
Špecifikácia:
Týkajúce sa právnych záležitostí podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov.
7
vedenie procesu mediácie, ako mimosúdnej činnosti v civilnom práve
7
využívanie komunikačných zručností zameraných na oblasť interpersonálnej komunikácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo o vyčiarknutí z registra mediátorov
    viac...
  • Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.