Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností

Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť v príslušnom vednom odbore pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Expert
Znalec
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3355 - Policajní vyšetrovatelia
SK ISCO-08 3355002 - Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností
 • stupeň EKR 7 poznatky z oblasti výskumu a vývoja v odbore kriminalistika
 • stupeň EKR 7 charakteristika policajných činností v zmysle zákona o Policajnom zbore a Trestného poriadku
 • stupeň EKR 7 poznatky z príslušného odvetvia expertíznej činnosti
 • stupeň EKR 7 kriminalistické techniky
  Špecifikácia:
  vyhľadávanie, zaisťovanie, vyhodnocovanie a identifikácia stôp
 • stupeň EKR 7 príslušné normy systému manažérstva kvality
 • stupeň EKR 7 teória trestného práva a praktickej realizácie noriem trestného práva
 • stupeň EKR 7 systém, metódy a postupy tvorby a spracovávania kriminalistických zbierok a databáz pre potreby znaleckej a expertíznej činnosti a medzinárodnej výmeny informácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 samostatné zabezpečovanie špecializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v útvaroch polície
 • stupeň EKR 7 špecializované odborné kriminalisticko-technické činnosti v odbore daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie a pod.
 • stupeň EKR 7 interpretácia a obhajoba výsledkov expertíznej činnosti pred súdom a orgánmi činnými v trestnom konaní
 • stupeň EKR 7 expertízne skúmanie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spracovanie znaleckých posudkov, odborných vyjadrení a odborných stanovísk
 • stupeň EKR 7 tvorba a spracovávanie kriminalistických zbierok a databáz pre potreby znaleckej a expertíznej činnosti a medzinárodnej výmeny informácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti experta v odbore kriminalistika v príslušnom odvetví

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie