Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície

Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície vykonáva činnosti v oblasti kontroly hraníc, boja proti nelegálnej migrácii, ochrany civilnej leteckej premávky, povoľovania a kontroly pobytu cudzincov a vízovej agendy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Hraničiar
Policajt
Príslušník PZ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
SK ISCO-08 5412007 - Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci činnosti pohraničnej a cudzineckej polície
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 základy ústavného práva, trestného práva a správneho práva
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy ochrany civilnej leteckej premávky
 • stupeň EKR 4 pravidlá pobytovej agendy a nelegálnej migrácie
 • stupeň EKR 4 formy a pravidlá spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 medzinárodné zmluvy o režime a spolupráci na štátnej hranici
 • stupeň EKR 4 formy a metódy boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov
 • stupeň EKR 4 readmisné dohody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 plnenie základných úloh polície pri výkone služby v oblasti dohľadu nad režimom ochrany štátnej hranice, vstupom a pohybom cudzincov na území sr
 • stupeň EKR 4 stráženie osôb umiestnených v záchytných zariadeniach
 • stupeň EKR 4 výkon služby pri vyšetrovaní trestných činov zverených do pôsobnosti cudzineckej polície v rámci referátu cudzineckej a pohraničnej polície
 • stupeň EKR 4 aplikácia práva Európskej únie a schengenského práva na úseku hraničnej a cudzineckej polície
 • stupeň EKR 4 výkon činnosti prvostupňového správneho orgánu vo veciach pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky
 • stupeň EKR 4 výkon eskortnej činnosti, vyhosťovania cudzincov a policajných prevozov cudzincov podľa readmisných dohôd
 • stupeň EKR 4 plnenie úloh na úseku ochrany civilnej leteckej premávky
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie medzinárodných zmlúv o režime a spolupráci na štátnej hranici
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie foriem a metód boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie