Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia

Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia vykonáva špeciálne rizikové a zložité úlohy súvisiace so zabezpečením verejného poriadku, služobné riskantné zákroky proti nebezpečným páchateľom a ochranu objektov jadrovo-energetických zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Kukláč
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
SK ISCO-08 5412006 - Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy zásahových jednotiek
 • stupeň EKR 4 metódy a formy zabezpečovania ochrany určených objektov zvláštnej dôležitosti
 • stupeň EKR 4 systém a formy spolupráce so zahraničnými špeciálnymi zásahovými jednotkami
 • stupeň EKR 4 formy policajných akcií pri poskytovaní ozbrojených sprievodov, pri preprave finančných hotovostí a cenností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 základné činnosti v zásahových jednotkách
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie ochrany určených objektov zvláštnej dôležitosti
 • stupeň EKR 4 vykonávanie špeciálnych úloh v rámci zásahových skupín, pri plnení náročných technických a taktických postupov, pri zabezpečovaní verejného poriadku, záchrany osôb a ochrany majetku
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 nasadzovanie a koordinácia činností zásahových skupín
 • stupeň EKR 4 ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
 • stupeň EKR 4 zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
 • stupeň EKR 4 zaisťovanie a predvádzanie osôb
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie