Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície

Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície vykonáva odborné činnosti súvisiace s ochranou železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku vo vlakoch a na železničných staniciach, dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh, podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v obvode železničných dráh a spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Príslušník PZ
Železničný policajt
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
SK ISCO-08 5412005 - Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci poriadkovej činnosti polície
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 základy ústavného práva, trestného práva a správneho práva
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy zabezpečovania ochrany verejného poriadku počas sprevádzania vlakov v územnej pôsobnosti železníc
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy odhaľovania a objasňovania trestných činov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy skráteného vyšetrovania v zmysle Trestného poriadku
 • stupeň EKR 4 metódy a formy prejednávania oznámení o páchaní priestupkov a zisťovania ich páchateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 základné úkony polície pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 samostatné plnenie úloh pri odhaľovaní, dokumentácii a spracovávaní menej závažných trestných činov zverených mimo pôsobnosť kriminálnej polície a vyšetrovania
 • stupeň EKR 4 zaisťovanie a predvádzanie osôb
 • stupeň EKR 4 výkon služby v rámci oddelenia sprevádzania vlakov polície sr
 • stupeň EKR 4 výkon služby v rámci oddelenia železničnej polície
 • stupeň EKR 4 používanie služobného psa pri výkone služby v rámci pôsobnosti železničnej polície
 • stupeň EKR 4 špecializované činnosti v rámci služby u železničnej polície
 • stupeň EKR 4 prejednávanie oznámení o páchaní priestupkov a zisťovanie ich páchateľov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie