Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície

Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície zabezpečuje činnosti pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Dopravák
Policajt
Príslušník PZ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
SK ISCO-08 5412003 - Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci dopravných bezpečnostných činností polície
 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základy ústavného práva, trestného práva a správneho práva
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy upravujúce problematiku služby dopravnej polície
 • stupeň EKR 4 postupy prejednávania dopravných priestupkov v blokovom, rozkaznom a správnom konaní
 • stupeň EKR 4 systém sledovania a vyhodnocovania dopravno-bezpečnostnej situácie
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy vedenia príslušných evidencií na úseku dopravy
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
 • stupeň EKR 4 systém vykonávania činností na úseku kontroly elektronického výberu mýta

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 vykonávanie preventívnych, dopravno-bezpečnostných opatrení na dodržovanie pravidiel a plynulosti chodu na komunikáciách
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zákrokov a úkonov voči osobám, ktoré porušujú pravidlá prevádzky na komunikáciách
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie základných pokynov príslušníka Policajného zboru pri riadení cestnej premávky
 • stupeň EKR 4 spracovanie priestupkovej agendy na úseku dopravy
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 prejednávanie dopravných priestupkov v blokovom, rozkaznom a správnom konaní
 • stupeň EKR 4 sledovanie a vyhodnocovanie dopravno-bezpečnostnej situácie
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností na úseku kontroly elektronického výberu mýta
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušných evidencií na úseku dopravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie