Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície

Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície vykonáva odborné činnosti súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku, ochrany života, zdravia, osobnej slobody, bezpečnosti a majetku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Hliadkar
Obchôdzkár
Policajt
Poriadkár
Príslušník PZ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5412 - Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov)
SK ISCO-08 5412002 - Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci poriadkovej činnosti polície
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 základy ústavného práva, trestného práva a správneho práva
 • stupeň EKR 4 formy páchania trestných činov, ich identifikácia a charakteristika a postup pri objasňovaní priestupkov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy skráteného vyšetrovania v zmysle Trestného poriadku
 • stupeň EKR 4 formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zaisťovanie a predvádzanie osôb
 • stupeň EKR 4 zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
 • stupeň EKR 4 samostatné plnenie úloh pri odhaľovaní, dokumentácii a spracovávaní menej závažných trestných činov zverených mimo pôsobnosť kriminálnej polície a vyšetrovania
 • stupeň EKR 4 zaistenie a evidencia zbraní, technických prostriedkov a ostatného materiálu potrebného na výkon služby polície
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
 • stupeň EKR 4 využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 4 prejednávanie priestupkov v blokovom konaní
 • stupeň EKR 4 bezpečná manipulácia so zbraňou a výkon policajnej streľby
 • stupeň EKR 4 vykonávanie hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, ochrany osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 prejednávanie a objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a priestupkov proti majetku
 • stupeň EKR 4 prijímanie osôb a s tým súvisiace zhromažďovanie a spracúvanie informácií a podkladov
 • stupeň EKR 4 spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 samostatné spracovanie rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci správneho konania
  Špecifikácia:
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie