Vyšetrovateľ Policajného zboru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vyšetrovateľ Policajného zboru

Vyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva vyšetrovanie trestných činov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Policajt
Príslušník PZ
Starší vyšetrovateľ
Vyšetrovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov § 13, § 34
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
§ 34 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3355 - Policajní vyšetrovatelia
SK ISCO-08 3355003 - Vyšetrovateľ Policajného zboru
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Policajného zboru

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci činnosti kriminálnej polície
 • stupeň EKR 7 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti utajovania a ochrany skutočností
  Špecifikácia:
  Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie predpisy Národného bezpečnostného úradu a interné predpisy MV SR z oblasti ochrany utajovaných skutočností
 • stupeň EKR 7 špecifiká ústavného práva, trestného práva a správneho práva
 • stupeň EKR 7 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy Policajného zboru
  Špecifikácia:
  Trestné právo hmotné. Trestné právo procesné. Kriminalistika. Interné predpisy upravujúce postup v trestnom konaní, súčinnosť medzi jednotlivými službami Policajného zboru a spoluprácu s mimorezortnými policajnými orgánmi, prokuratúrou a súdmi.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia výkonu služby v organizačných článkoch služby kriminálnej polície a vyšetrovania v rámci polície sr
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie policajného radu kriminálnej polície a vyšetrovanie
 • stupeň EKR 7 policajné činnosti v trestnom konaní pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti
  Špecifikácia:
  výsluch svedka, výsluch obvineného, výsluch poškodeného, zaisťovacie úkony na mieste činu atď.
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 7 policajné činnosti v trestnom konaní pri dokumentácii trestnej činnosti
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
 • stupeň EKR 7 kvalifikovanie skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
 • stupeň EKR 7 vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku služobných činností
 • stupeň EKR 7 využívanie metód potrebných na získavanie dôkazných prostriedkov v súvislosti s trestným konaním

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie