Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce

Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce plní úlohy na úsekoch koordinácie tvorby štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy, tvorby, koordinácie a realizácie štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nadväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti. Podieľa sa na spracúvaní návrhov stratégie využívania fondov EÚ a zabezpečuje niektoré úlohy v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z európskych zdrojov v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Špecialista v oblasti ochrany práce
Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08 2635014 - Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista politiky zamestnanosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
  Špecifikácia:
  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 7 národný akčný plán zamestnanosti
 • stupeň EKR 7 trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
 • stupeň EKR 7 zákonník práce
  Špecifikácia:
  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 metódy prognózovania vývoja trhu práce
 • stupeň EKR 7 európske štrukturálne fondy, pravidlá pre jeho využívanie v podmienkach úradov práce
 • stupeň EKR 7 európske štrukturálny fondy, pravidlá pre výberové konania, rozpočtové pravidlá a potrebná administratíva
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
 • stupeň EKR 7 pôsobnosť štátnej správy a samosprávy na centrálnej úrovni
 • stupeň EKR 7 politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
 • stupeň EKR 7 Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
 • stupeň EKR 7 postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
 • stupeň EKR 7 tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
 • stupeň EKR 7 tvorba rozhodnutí v správnom a v odvolacom konaní
 • stupeň EKR 7 podpora regionálneho rozvoja
 • stupeň EKR 7 návrhy legislatívnych predpisov
  Špecifikácia:
  postupy prípravy návrhov legislatívnych predpisov, vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostických materiálov
 • stupeň EKR 7 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 7 správne právo
  Špecifikácia:
  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 právo európskej únie
 • stupeň EKR 7 metódy kolektívneho vyjednávania
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 národná stratégia
  Špecifikácia:
  národná stratégia zamestnanosti a európska stratégia zamestnanosti, opatrenia Európskej únie na tvorbu zamestnanosti, európsky trh práce, otvorená metóda koordinácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti pracovnej legislatívy
  Špecifikácia:
  inšpekcia práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, kolektívne vyjednávanie, cestovné náhrady, minimálna mzda, sciálny fond, služby zamestnanosti, volení funkcionári orgánov územnej samosprávy, zákonník práce
 • stupeň EKR 7 sociálny dialóg a účasť zamestnancov na rozhodovaní, sociálny dialóg v Európskej únii
 • stupeň EKR 7 minimálna mzda a jej funkcie, aktuálne prístupy v Európskej únii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 Vypracovávanie návrhov, odporučení či stanovísk k záležitostiam zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
 • stupeň EKR 7 vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • stupeň EKR 7 orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti v oblasti štátnej správy a samosprávy
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
 • stupeň EKR 7 tvorba celoštátnej koncepcie poistného na sociálne zabezpečenie a štátnu politiku zamestnanosti
  Špecifikácia:
  tvorba celoštátnej koncepcie a štátnej politiky zamestnanosti
 • stupeň EKR 7 tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
 • stupeň EKR 7 spracovávanie metodík a postupov na realizáciu dozornej činnosti inšpektorátu práce v oblasti pracovných podmienok, pracovného prostredia a pracovísk v danom odbore
 • stupeň EKR 7 posudzovanie žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy EÚ
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie právnych stanovísk, analýz a pripomienikovanie návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. v oblasti legislatívneho procesu
 • stupeň EKR 7 posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie návrhov príslušných vykonávacích právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 príprava analyticko-prognostických materiálov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a vyhodnocovanie aplikácie platných právnych predpisov v zverenej oblasti
 • stupeň EKR 7 koordinácia tvorby štátnej politiky rozvoja regionálnej zamestnanosti, politiky trhu práce, služieb zamestnanosti, minimálnej mzdy
 • stupeň EKR 7 vytváranie, koordinácia a realizácia štátnej národohospodárskej politiky zamestnanosti v nádväznosti na európsku stratégiu zamestnanosti
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie návrhov stratégií využívania fondov EÚ v oblasti zamestnanosti a ochrany práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie