Technik spracovania plastov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik spracovania plastov

Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov vykonáva odborné činnosti pred nastavením stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, samotné nastavenie, priebežnú údržbu a optimalizáciu procesov v rámci spracovania polymérov. Vykonáva skúšky strojov/zariadení a podieľa sa na zlepšovaní procesov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Nastavovač vstrekolisov
Nastavovač CNC strojov
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov a gumy
Zoraďovač vstrekolisov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116007 - Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Nastavovač strojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Poznatky o plastoch a ich vlastnostiach v súvislosti s nastavovaním stroja a zariadenia na konkrétne typy výrobkov z plastov.
 • stupeň EKR 4 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
  Špecifikácia:
  Odborné vedomosti z oblasti strojov a zariadení na spracovanie polymérov a ich časti (lisovacích, vstrekovacích, vyfukovacích, vytláčacích, tvarovacích a odlievacích strojov a zariadení).
 • stupeň EKR 4 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Poznatky z technológie výroby polymérnych materiálov a výrobkov z polymérov. Odborné vedomosti z technológie vstrekovania, vytláčania a vyfukovania plastov a ostatných technológií spracovania polymérov a zdôvodnenie ich vplyvu na životný cyklus výrobných zariadení, nástrojov a na kvalitu výrobku.
 • stupeň EKR 4 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
  Špecifikácia:
  Poznatky z metód určovania tepelných charakteristík polymérov.
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
  Špecifikácia:
  Odborné vedomosti z oblasti technológie povrchových úprav polymérov a dokončovacích operácií v plastikárskej a gumárenskej výrobe. Vedomosti z oblasti časti strojov a zariadení na spracovanie polymérov, nevyhnutné pre kvalitnú autonómnu údržbu týchto strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
  Špecifikácia:
  Odborné vedomosti z oblasti techniky upínania nástrojov vo výrobných zariadeniach na spracovanie polymérov. Forma - druhy, vlastnosti, údržba v zariadeniach na spracovanie polymérov. Vedomosti o periférnych zariadeniach na spracovanie polymérov a prípravy zmesí.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
  Špecifikácia:
  Odborné vedomosti o priemyselných robotoch a obslužných manipulátoroch využívaných v plastikárskej výrobe.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
  Špecifikácia:
  Používanie a nastavovanie zariadení na odoberanie výrobkov. Obsluhovanie manipulačných, automatizovaných a robotizovaných systémov manipulátorov, ktoré sa využívajú v procese spracovania polymérov.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie kvality produkcie v oblasti spracovania plastov a gumy
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie rozmerov a ďalších parametrov vyrobených produktov/výrobkov a polotovarov v rámci plastikárskej a gumárskej výroby. Navrhovanie opatrení na zmenu parametrov pri nastavení stroja, zariadenia a linky pre spracovanie polymérov.
 • stupeň EKR 4 nastavovanie parametrov a údržba výrobných strojov, zariadení a liniek na spracovanie polymérov
  Špecifikácia:
  Nastavovanie a obsluhovanie strojov na vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie plastov a gumy, stroje, zariadenia a linky pre ostatné technológie spracovania polymérov. Nastavenie a obsluha periférnych zariadení využívaných pri spracovaní plastov a gumy.
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení a liniek na dokončovacie operácie v plastikárskom a gumárskom priemysle a zariadení na povrchové úpravy polymérov
 • stupeň EKR 4 osadenie a nastavenie nástroja (montáž a demontáž formy) do stroja na spracovanie polymérov
  Špecifikácia:
  Osadenie formy (vykonanie montáže formy) do stroja na spracovanie polymérov, nastavenie parametrov zatváracej jednotky, vykonanie demontáže formy zo stroja na spracovanie polymérov. Pri uvedených činnostiach (montáž, demontáž) využívanie zdvíhacích zariadení, v prípade, že si to vyžaduje veľkosť formy. Posúdenie opotrebenia - v prípade potreby nastavenie a výmena opotrebovaných častí a príslušenstva foriem (napr. trysky, horúce vtoky).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie