Technik spracovania plastov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov vykonáva odborné činnosti pred nastavením stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, samotné nastavenie, priebežnú údržbu a optimalizáciu procesov v rámci spracovania polymérov. Vykonáva skúšky strojov/zariadení a podieľa sa na zlepšovaní procesov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Nastavovač vstrekolisov
Nastavovač CNC strojov
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov a gumy
Zoraďovač vstrekolisov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116007 - Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

Kompetencie

technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Poznatky o plastoch a ich vlastnostiach v súvislosti s nastavovaním stroja a zariadenia na konkrétne typy výrobkov z plastov.
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Špecifikácia:
Odborné vedomosti z oblasti strojov a zariadení na spracovanie polymérov a ich časti (lisovacích, vstrekovacích, vyfukovacích, vytláčacích, tvarovacích a odlievacích strojov a zariadení).
4
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Špecifikácia:
Poznatky z technológie výroby polymérnych materiálov a výrobkov z polymérov. Odborné vedomosti z technológie vstrekovania, vytláčania a vyfukovania plastov a ostatných technológií spracovania polymérov a zdôvodnenie ich vplyvu na životný cyklus výrobných zariadení, nástrojov a na kvalitu výrobku.
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Špecifikácia:
Poznatky z metód určovania tepelných charakteristík polymérov.
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Špecifikácia:
Odborné vedomosti z oblasti technológie povrchových úprav polymérov a dokončovacích operácií v plastikárskej a gumárenskej výrobe. Vedomosti z oblasti časti strojov a zariadení na spracovanie polymérov, nevyhnutné pre kvalitnú autonómnu údržbu týchto strojov a zariadení.
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
Odborné vedomosti z oblasti techniky upínania nástrojov vo výrobných zariadeniach na spracovanie polymérov. Forma - druhy, vlastnosti, údržba v zariadeniach na spracovanie polymérov. Vedomosti o periférnych zariadeniach na spracovanie polymérov a prípravy zmesí.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Špecifikácia:
Odborné vedomosti o priemyselných robotoch a obslužných manipulátoroch využívaných v plastikárskej výrobe.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Špecifikácia:
Používanie a nastavovanie zariadení na odoberanie výrobkov. Obsluhovanie manipulačných, automatizovaných a robotizovaných systémov manipulátorov, ktoré sa využívajú v procese spracovania polymérov.
4
zabezpečovanie kvality produkcie v oblasti spracovania plastov a gumy
Špecifikácia:
Vyhodnotenie rozmerov a ďalších parametrov vyrobených produktov/výrobkov a polotovarov v rámci plastikárskej a gumárskej výroby. Navrhovanie opatrení na zmenu parametrov pri nastavení stroja, zariadenia a linky pre spracovanie polymérov.
4
nastavovanie parametrov a údržba výrobných strojov, zariadení a liniek na spracovanie polymérov
Špecifikácia:
Nastavovanie a obsluhovanie strojov na vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie plastov a gumy, stroje, zariadenia a linky pre ostatné technológie spracovania polymérov. Nastavenie a obsluha periférnych zariadení využívaných pri spracovaní plastov a gumy.
4
obsluha zariadení a liniek na dokončovacie operácie v plastikárskom a gumárskom priemysle a zariadení na povrchové úpravy polymérov
4
osadenie a nastavenie nástroja (montáž a demontáž formy) do stroja na spracovanie polymérov
Špecifikácia:
Osadenie formy (vykonanie montáže formy) do stroja na spracovanie polymérov, nastavenie parametrov zatváracej jednotky, vykonanie demontáže formy zo stroja na spracovanie polymérov. Pri uvedených činnostiach (montáž, demontáž) využívanie zdvíhacích zariadení, v prípade, že si to vyžaduje veľkosť formy. Posúdenie opotrebenia - v prípade potreby nastavenie a výmena opotrebovaných častí a príslušenstva foriem (napr. trysky, horúce vtoky).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.