Mechanik počítačových sietí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik počítačových sietí na základe projektu siete realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k ním periférne zariadenia a vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Kabelážnik počítačových sietí
Servisný technik počítačových sietí
Správca hardvéru počítačových sietí
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
7422 - Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08
7422003 - Mechanik počítačových sietí
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik zariadení IT

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
projektová dokumentácia počítačových sietí
Špecifikácia:
Čítanie výkresov projektovej dokumentácie a technických správ k projektom.
4
periférne zariadenia PC
Špecifikácia:
Orientácia v princípoch činností periférnych zariadení PC, znalosť komponentov a materiálov, ktoré obsahujú.
4
konfigurácia sieťových parametrov
Špecifikácia:
Konfigurovanie sieťových parametrov klientských zariadení počítačovej siete na základnej úrovni.
4
metalické komunikačné médiá
Špecifikácia:
Prehľad v kategóriach metalických káblov pre počítačové siete, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
4
IP adresný systém
Špecifikácia:
Základná znalosť sieťovania a podsieťovania v IP adresnom systéme.
4
optické komunikačné médiá
Špecifikácia:
Prehľad v druhoch optických káblov, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.
4
princípy diagnostiky porúch komunikačných médií
Špecifikácia:
Ovládanie princípov základnej diagnostiky porúch na metalických a optických vedeniach počítačových sietí.
4
princípy uzemňovania káblov v metalických komunikačných rozvodoch
Špecifikácia:
Aplikácia princípov uzemňovania tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí.
4
konštrukcia počítačovej siete
Špecifikácia:
Ovládanie zásad kladenia elektrických a optických vedení a ich ochrany.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Špecifikácia:
Diagnostika a odstránenie porúch v napájaní komponentov počítačových sietí z napájacej siete a záložných zdrojov.
4
inštalácia, diagnostika a výmena rádiokomunikačných zariadení počítačových sietí
4
uzemňovanie tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky
4
konfigurácia sieťových parametrov klientských zariadení počítačových sietí
4
ukončovanie metalických a optických káblových vedení v patch paneloch a klientských zásuvkách
4
montáž konštrukčných prvkov počítačových a telekomunikačných sietí
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.