Chemický špecialista biotechnológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chemický špecialista biotechnológ Chemický špecialista biotechnológ koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s biochemickou výrobou. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu technologickej dokumentácie a za dodržiavanie technologických postupov. Spolupracuje na výskume a vývoji biochemických a mikrobiologických procesov a zariadení. Implementuje nové technológie do výroby. Chemický špecialista biotechnológ koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s produkciou, izoláciou, separáciou a čistením produktov biotechnológie (biochemickej výroby) hodnotením ich kvality. Vykonáva laboratórne kontroly, vyhodnocuje a spracováva získané údaje. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu technologickej dokumentácie, za dodržiavanie technologických postupov a zásad BOZP. Dohliada na technologické overovanie surovín. Navrhuje opatrenia na zmeny v prípade odchýlok od stanovených parametrov v procese výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496174/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Procesný inžinier pre oblasť biotechnológie
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145006
ESCO
350
SK NACE Rev. 2
C10,C11,C20,C21,M72
CPA 2015
C10,C11,C20,C21,M72
Príslušnosť k povolaniu
2145006

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
mikrobiológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
molekulová biológia a biotechnológia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioanorganickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
organická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioorganickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biofyzikálnu chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
biochémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioanalytickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
funkcie strojno-technologických zariadení v biotechnologickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja zameraného na inovatívne aplikácie v biotechnológii
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: 1. Výskum a vývoj zameraný na medicínske biotechnológie: výskum a vývoj v oblasti medicíny a biomedicíny (napr. vývoj nových liekov, tzv. biologík, antibiotík, terapií, protilátok, bielkovín, 3D tlač orgánov a pod. – všeobecne zameraný na ochranu ľudského zdravia);
2. Výskum a vývoj zameraný na environmentálne biotechnológie: riešenie problémov životného prostredia, napr. čistenie odpadových vôd, odstraňovanie environmentálnych záťaží vrátanie plastového znečistenia (biodegradácia plastov);
3. Výskum a vývoj zameraný na priemyselnú biotechnológiu: vývoj ekologickejších a ekonomicky výhodnejších priemyselných výrob chemických látok (napr. výroba chemikálií, biopalív, biodegradovateľných plastov, nových materiálov).
4. Výskum a vývoj zameraný na poľnohospodársku biotechnológiu: výskum a vývoj v rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve, napr. kompostovanie, transgénne plodiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biotechnológie - biochemické výrobné procesy.
Perspektíva: Aktuálna
6
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na organizáciu, reguláciu a bezpečnosť biotechnologických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami je potrebné osvedčenie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§16) a dodržiavanie zásad a postupov na prácu s
veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2020, ktorý je účinný od 14.11.2020.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: bezpečnosť a ochrana údajov analyzovaných vzoriek
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmaceutická technológia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Technológia výroby farmaceutík.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie biotechnologických procesov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov na zabezpečenie kvality pri biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie a prevádzkové skúšky nových biotechnológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v biochemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia meraní fyzikálnochemických parametrov v základných biotechnologických operáciách
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenia fyzikálno-chemických vlastností látok používaných v biotechnológii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov biologického výskumu
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v biotechnológii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v biochemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedeckej práce, poznanie súvislostí výskum-vývoj-výroba-použitie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na vývoji nových biotechnologických procesov a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.