Chemický špecialista biotechnológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chemický špecialista biotechnológ

Chemický špecialista biotechnológ koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s biochemickou výrobou. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu technologickej dokumentácie a za dodržiavanie technologických postupov. Spolupracuje na výskume a vývoji biochemických a mikrobiologických procesov a zariadení. Implementuje nové technológie do výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Chemický špecialista pre biotechnologické procesy
Špecialista technológ v biochemickej prevádzke
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145006 - Chemický špecialista biotechnológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 mikrobiológia
 • stupeň EKR 7 biochémia
 • stupeň EKR 7 organická chémia
  Špecifikácia:
  Zameranie na bioorganickú chémiu.
 • stupeň EKR 7 chemické procesy
  Špecifikácia:
  Zameranie na organizáciu, reguláciu a bezpečnosť biotechnologických procesov.
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
  Špecifikácia:
  Zameranie na biochémiu.
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
  Špecifikácia:
  Zameranie na biochémiu.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 anorganická chémia
  Špecifikácia:
  Zameranie na bioanorganickú chémiu.
 • stupeň EKR 6 fyzikálna chémia
  Špecifikácia:
  Zameranie na biofyzikálnu chémiu.
 • stupeň EKR 6 analytická chémia
  Špecifikácia:
  Zameranie na bioanalytickú chémiu.
 • stupeň EKR 6 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
  Špecifikácia:
  Zameranie na biotechnológie - biochemické výrobné procesy.
 • stupeň EKR 6 farmaceutická technológia
  Špecifikácia:
  Technológia výroby farmaceutík.
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
  Špecifikácia:
  Zásady a postupy na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, zákon 355/2007
 • stupeň EKR 6 spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie chemickej výroby
  Špecifikácia:
  Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 5 softvéry pre odborné aplikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemických výrobách
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 6 orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
  Špecifikácia:
  Zamerané na biotechnológiu.
 • stupeň EKR 5 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
 • stupeň EKR 6 overovanie a prevádzkové skúšky nových biotechnológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v biochemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
 • stupeň EKR 6 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v biochemickej a farmaceutickej výrobe
 • stupeň EKR 6 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
 • stupeň EKR 7 metódy stanovenia fyzikálno-chemických vlastností látok používaných v biotechnológii
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v biochemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v biochemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v biotechnológii
 • stupeň EKR 7 spolupráca na vývoji nových biotechnologických procesov a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 6 metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v biochemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 7 voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie biotechnologických procesov
 • stupeň EKR 7 stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov na zabezpečenie kvality pri biochemickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie