Operátor zariadenia v biochemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia v biochemickej výrobe obsluhuje biotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického predpisu. Označuje hotový produkt a prípadné vedľajšie produkty. Odoberá vzorky na laboratórne analýzy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Biochemik - operátor
Operátor biotechnologických procesov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08
8131001 - Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
anorganická chémia
3
organická chémia
3
biochémia
3
mikrobiológia
3
základné pojmy z chémie prírodných látok, biochémie a mikrobiológie
3
princípy organizácie biochemickej výroby
3
fyzikálne parametre pri regulácii biochemických výrobných procesov
3
základné pojmy a právne predpisy
Špecifikácia:
Zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie, chemická symbolika a názvoslovie.
3
zloženie homogénnych a heterogénnych zmesí
3
princípy, význam a zaradenie technologických operácií v biochemickej výrobe
3
funkcie strojno-technologických zariadení v biochemickej výrobe
4
bezpečnostné parametre určeného okruhu chemických látok z hľadiska ich významu pre použitie v biochemickej výrobe
4
odborná terminológia a symbolika v chémii
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
tvorba dokumentácie v biochemickej prevádzke
3
realizovanie súvisiacich výpočtov zloženia homogénnych a heterogénnych zmesí
3
realizácia meraní fyzikálnochemických parametrov v základných biotechnologických operáciách
3
realizácia biotechnologických operácií v laboratórnom rozsahu
4
nastavovanie a kontrola biochemických meracích prístrojov
4
rozpoznanie nekomplikovaných porúch biochemických zariadení a identifikovanie príčin
3
označovanie hlavných a vedľajších biochemických produktov
4
obsluha a nastavovanie strojov v biochemickej prevádzke
4
čistenie zariadení a pracoviska v súlade s normami a výrobnou dokumentáciou
4
odber vzoriek na laboratórne analýzy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.