Správca prírodných pamiatok

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca prírodných pamiatok zabezpečuje a riadi technicko-hospodársku správu, prevádzku a údržbu prírodnej pamiatky s prihliadnutím na zachovanie jej architektonických, prírodných a pamiatkových hodnôt. Vytvára podmienky na jej optimálne relaxačno-rekreačné využitie a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Správca historického parku
Správca historickej záhrady
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08
5153005 - Správca prírodných pamiatok
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
Špecifikácia:
princípy starostlivosti o pamiatkové objekty a prírodné pamiatky
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Špecifikácia:
základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, znalosť zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Špecifikácia:
stroje a zariadenia používané v záhradníckej praxi
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
Špecifikácia:
metódy ochrany rastlín a drevín proti škodcom a spôsoby likvidácie rozličných druhov škodcov a chorôb
4
marketing v cestovnom ruchu
Špecifikácia:
základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu
4
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
Špecifikácia:
základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Špecifikácia:
základné poznatky o vedení úradnej a obchodnej korešpondencie
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
základné poznatky o účtovných dokladoch a spôsobe ich evidencie
4
fakturačná a zmluvná problematika
Špecifikácia:
základné poznatky o vyhotovovaní faktúr a zmlúv
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
základné poznatky o vzniku dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrole záväzkov a preberaní dohodnutých prác
4
záhradná architektúra
Špecifikácia:
základné poznatky o drobnej záhradnej architektúre, historický kontext
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
základné poznatky pri ochrane zdravia, zásady bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní nástrojov a drobných poľnohospodárskych mechanizmov, pri používaní chemických prípravkov na ošetrenie rastlín
4
spôsoby výsadby a ošetrenia stromov a okrasných drevín
4
zásady protipožiarnej ochrany prírody
4
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
Špecifikácia:
s prihliadnutím na jeho špecifiká
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Špecifikácia:
základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít
6
história pamiatkového objektu a regiónu
Špecifikácia:
základné poznatky o histórii prírodného objektu a regiónu
6
právne predpisy pri správe majetku
6
spôsoby prípravy a aplikácie substrátov na výživu a ochranu rastlín
4
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
Špecifikácia:
základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného dedičstva, znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
Špecifikácia:
analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky
6
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
Špecifikácia:
zabezpečovanie a kontrola dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach rozličných tovarov a služieb
6
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
6
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri odstraňovaní havarijných stavov a krízových situácií
6
organizačné zaisťovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Špecifikácia:
zabezpečovanie údržbarských a opravárenských prác, preberanie prác od dodávateľov
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku
Špecifikácia:
zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majektu
4
organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
6
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
6
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
4
zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
6
príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
6
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Špecifikácia:
spolupráca s príslušnými pamiatkovými a odbornými orgánmi
6
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie objektov
Špecifikácia:
zabezpečovanie dodávateľských služieb súvisiacich so správou pamiatky
6
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu objektu
6
vedenie dokumentácie a odbornej evidencie súvisiacej so správou prírodnej pamiatky
Špecifikácia:
evidencie vzácnych drevín
6
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
Špecifikácia:
vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.