Revízny technik zdvíhacích zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Revízny technik zdvíhacích zariadení vykonáva odborné prehliadky, odborné skúšky, resp. revízie na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracováva správy o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach (revíziách), vrátane vystavenia protokolov a osvedčení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119017 - Revízny technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
druhy vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Druhy vyhradených technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 1 časť I. z vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ich funkcie, základné technické parametre a pod.
4
pravidlá na prevádzku a údržbu vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
4
postupy odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
4
dokumentácia súvisiaca s odbornými prehliadkami a skúškami vyhradených technických zariadení, vrátane ich náležitostí
Špecifikácia:
Správa a protokol o výsledku odbornej prehliadky a skúšky, vrátane ich náležitostí. Technická dokumentácia (konštrukčná/technická a sprievodná dokumentácia).
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
4
druhy odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami zdvíhacími a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Realizácia odborných prehliadok a skúšok podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4
vypracovávanie ročných plánov odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, vrátane ich zabezpečenia
Špecifikácia:
V spolupráci s pracovníkmi zodpovednými za prevádzku vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
4
hodnotenie a analýza výsledkov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
vedenie evidencie o výsledkoch odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
4
analýza príčin, závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane navrhovania príslušných opatrení
4
účasť na preberaní a odovzdávaní nových vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Posudzovanie odbornosti prevedenia a odovzdania všetkých technických a právnych náležitostí vyhradených technických zariadení tlakových.
4
zabezpečovanie odborných školení a overovania obsluhujúceho personálu a údržby vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
V súlade s § 16 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z.
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
podieľanie sa na tvorbe a doplnení technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
archivácia technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Špecifikácia:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
4
metodická a konzultačná činnosť pri zabezpečení dodržiavania predpisov pre vyhradené technické zariadenia
Špecifikácia:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
4
sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
4
vypracovanie správy (protokolu) o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení
Špecifikácia:
Vrátane zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií (tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.