Revízny technik zdvíhacích zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Revízny technik zdvíhacích zariadení

Revízny technik zdvíhacích zariadení vykonáva odborné prehliadky, odborné skúšky, resp. revízie na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracováva správy o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach (revíziách), vrátane vystavenia protokolov a osvedčení.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119017 - Revízny technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Servisný technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 druhy vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Druhy vyhradených technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 1 časť I. z vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ich funkcie, základné technické parametre a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá na prevádzku a údržbu vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
 • stupeň EKR 4 postupy odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
 • stupeň EKR 4 dokumentácia súvisiaca s odbornými prehliadkami a skúškami vyhradených technických zariadení, vrátane ich náležitostí
  Špecifikácia:
  Správa a protokol o výsledku odbornej prehliadky a skúšky, vrátane ich náležitostí. Technická dokumentácia (konštrukčná/technická a sprievodná dokumentácia).
 • stupeň EKR 4 meracia, testovacia a diagnostická technika
 • stupeň EKR 4 druhy odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami zdvíhacími a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Realizácia odborných prehliadok a skúšok podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie ročných plánov odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, vrátane ich zabezpečenia
  Špecifikácia:
  V spolupráci s pracovníkmi zodpovednými za prevádzku vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
 • stupeň EKR 4 hodnotenie a analýza výsledkov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie o výsledkoch odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
 • stupeň EKR 4 analýza príčin, závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane navrhovania príslušných opatrení
 • stupeň EKR 4 účasť na preberaní a odovzdávaní nových vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Posudzovanie odbornosti prevedenia a odovzdania všetkých technických a právnych náležitostí vyhradených technických zariadení tlakových.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odborných školení a overovania obsluhujúceho personálu a údržby vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  V súlade s § 16 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z.
 • stupeň EKR 4 kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na tvorbe a doplnení technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 archivácia technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 4 metodická a konzultačná činnosť pri zabezpečení dodržiavania predpisov pre vyhradené technické zariadenia
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
 • stupeň EKR 4 vypracovanie správy (protokolu) o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií (tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie