Revízny technik plynárenských zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Revízny technik plynárenských zariadení

Revízny technik v plynárenstve vykonáva odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie na vyhradených technických zariadeniach podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracovávanie správ o zrealizovaných revíziách, vrátane vystavovania protokolov a osvedčení.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Revízny technik plynových zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119017 - Revízny technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Servisný technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3)
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 detekčné prístroje na plyn
 • stupeň EKR 4 zariadenia na reguláciu a rozvod plynu
  Špecifikácia:
  Regulačné stanice plynu, plynovody a pod.
 • stupeň EKR 4 informačný systém v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Centrálny softvér pre podniky.
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc plynu a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia. Prevádzka a údržba potrubných systémov a technologických objektov.
 • stupeň EKR 4 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Napr. plynomery, tlakomery, prepočítavače, merače hrúbky stien potrubí a pod.
 • stupeň EKR 4 technické normy v oblasti kvality zemného plynu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Plynárenská technická normalizácia. Technické pravidlá plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN), Slovenská technická norma (STN).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch zabezpečovacích prvkov plynových zariadení
 • stupeň EKR 4 príprava pracovných postupov na výkon odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení
 • stupeň EKR 4 tlakové skúšky plynových zariadení
  Špecifikácia:
  Tlakové skúšky plynových zariadení pred prvým uvedením do prevádzky alebo po opravách (regulačné stanice plynu, plynovody, plynové prípojky a pod.).
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 revízia a kontrola bezpečnostných a istiacich prvkov na potrubných systémoch na rozvod plynu
 • stupeň EKR 4 revízia a kontrola stavu a spôsobilosti regulačných, odorizačných a meracích zariadení na rozvod a spotrebu plynu
 • stupeň EKR 4 metodická a konzultačná činnosť pri dodržiavaní predpisov pre vyhradené technické zariadenia
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, resp. tlakové.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie technologických postupov na vyhradených technických zariadeniach
  Špecifikácia:
  Vyhradené technické zariadenia, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
 • stupeň EKR 4 tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií
  Špecifikácia:
  Tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prevádzkyschopnosti pridelených meracích strojov
  Špecifikácia:
  Údržba, funkčnosť a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika plynových zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie