Technik prevádzky plynárenských zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik prevádzky plynárenských zariadení

Technik prevádzky plynárenských zariadení zabezpečuje výkon prevádzky technologických celkov plynárenských zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov

viac...
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113017 - Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
 • stupeň EKR 4 informačný systém v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
 • stupeň EKR 4 orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 analýzy dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní o spôsobe zmeny parametrov plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
  Špecifikácia:
  Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových plynovodov alebo technologických objektov, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, určenie podmienok pre investora pri prekládkach plynárenských zariadení a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
  Špecifikácia:
  Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
  Špecifikácia:
  Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
 • stupeň EKR 4 spolupráca so správcami inžinierskych sietí
  Špecifikácia:
  Napr. pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, energetických rozvodov, elektrických rozvodov, spojov a pod.
 • stupeň EKR 4 odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
  Špecifikácia:
  Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
 • stupeň EKR 4 príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Špecifikácia požiadaviek na rekonštrukcie, prekládky, opravy a pod.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie technických celkov plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly križovania zemných prác dodávateľov v priestoroch ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie