Technik prevádzky plynárenských zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik prevádzky plynárenských zariadení zabezpečuje výkon prevádzky technologických celkov plynárenských zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
viac...
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113017 - Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Špecifikácia:
Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
4
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
4
informačný systém v plynárenstve
Špecifikácia:
Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Špecifikácia:
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
4
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
4
analýzy dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní o spôsobe zmeny parametrov plynárenských zariadení
4
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Špecifikácia:
Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových plynovodov alebo technologických objektov, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, určenie podmienok pre investora pri prekládkach plynárenských zariadení a pod.
4
spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
4
kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Špecifikácia:
Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
4
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Špecifikácia:
Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
4
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Špecifikácia:
Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Špecifikácia:
Napr. pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, energetických rozvodov, elektrických rozvodov, spojov a pod.
4
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Špecifikácia:
Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
4
príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Špecifikácia požiadaviek na rekonštrukcie, prekládky, opravy a pod.
4
posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie technických celkov plynárenských zariadení
4
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
4
kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
4
kontrola dodržiavania ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Vrátane kontroly križovania zemných prác dodávateľov v priestoroch ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení.
4
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.