Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve posudzuje a vyhodnocuje výsledky nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení. Pripravuje metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok a vykonáva nedeštruktívnu kontrolu zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik defektoskopie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Slovenská technická norma STN EN ISO 9112 – Nedeštruktívne skúšanie Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (ISO 9712:2012)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149004 - Špecialista nedeštruktívnych skúšok
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dozimetria žiarenia
Špecifikácia:
Princípy a vplyv dozimetrického žiarenia.
4
postupy overovania meradiel
Špecifikácia:
V plynárenstve.
4
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Špecifikácia:
Technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení.
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Právne predpisy, normy, špecifikácie a postupy v oblasti nedeštruktívneho skúšania.
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
4
postupy radiačnej kontroly v plynárenstve
4
nedeštruktívne metódy skúšania
Špecifikácia:
Magnetická prášková metóda, kapilárne metódy, skúšanie prežarovaním, skúšanie ultrazvukom, vizuálne skúšanie.
4
zariadenia a technika určená na nedeštruktívne skúšanie
Špecifikácia:
Vedomosti o zariadeniach na nedeštruktívne skúšania, vrátane ich funkcií a overenia nastavenia prístrojov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhodnocovanie rizík z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
4
príprava návrhu postupov a rozsahu opráv potrubných systémov a technologických objektov
4
kontrola podmienky a dodržania limitov z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
4
posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení
Špecifikácia:
S cieľom určenia zhody s požiadavkami technických noriem.
4
vypracovávanie vyhodnocovacích protokolov z nedeštruktívnych skúšok
4
príprava metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok
4
nedeštruktívna kontrola zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete
4
zabezpečovanie výberu a realizácie nedeštruktívnych skúšok pri opravách a rekonštrukciách plynovodov
Špecifikácia:
Nastavenie zariadenia, realizácia skúšky a pod.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát o spôsobilosti operátora na výkon nedeštruktívnych skúšok podľa STN EN ISO 9712
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.