Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve

Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve posudzuje a vyhodnocuje výsledky nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení. Pripravuje metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok a vykonáva nedeštruktívnu kontrolu zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik defektoskopie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Slovenská technická norma STN EN ISO 9112 – Nedeštruktívne skúšanie Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (ISO 9712:2012)
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:


viac...
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149004 - Špecialista nedeštruktívnych skúšok
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 dozimetria žiarenia
  Špecifikácia:
  Princípy a vplyv dozimetrického žiarenia.
 • stupeň EKR 4 postupy overovania meradiel
  Špecifikácia:
  V plynárenstve.
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 4 pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení.
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Právne predpisy, normy, špecifikácie a postupy v oblasti nedeštruktívneho skúšania.
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 postupy radiačnej kontroly v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy skúšania
  Špecifikácia:
  Magnetická prášková metóda, kapilárne metódy, skúšanie prežarovaním, skúšanie ultrazvukom, vizuálne skúšanie.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technika určená na nedeštruktívne skúšanie
  Špecifikácia:
  Vedomosti o zariadeniach na nedeštruktívne skúšania, vrátane ich funkcií a overenia nastavenia prístrojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie rizík z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 príprava návrhu postupov a rozsahu opráv potrubných systémov a technologických objektov
 • stupeň EKR 4 kontrola podmienky a dodržania limitov z hľadiska radiačnej ochrany v plynárenstve
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov nedeštruktívnej kontroly vysokotlakových plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  S cieľom určenia zhody s požiadavkami technických noriem.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie vyhodnocovacích protokolov z nedeštruktívnych skúšok
 • stupeň EKR 4 príprava metodiky postupov nedeštruktívnych skúšok
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívna kontrola zvarov potrubí a komponentov potrubnej siete
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie výberu a realizácie nedeštruktívnych skúšok pri opravách a rekonštrukciách plynovodov
  Špecifikácia:
  Nastavenie zariadenia, realizácia skúšky a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát o spôsobilosti operátora na výkon nedeštruktívnych skúšok podľa STN EN ISO 9712 viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie