Inžiniersky geológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Inžiniersky geológ rieši inžinierske a environmentálne problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku interakcií medzi geologickým prostredím a inžinierskymi dielami, ako aj prognózovanie geohazardov a navrhovanie opatrení na ich prevenciu alebo sanáciu. Inžiniersky geológ ovláda aplikácie geológie pri riešení problémov racionálneho využívania geologického prostredia, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, ako aj ich výstavby a využívania. Ovláda základy geológie, technológií prieskumných prác a technológie zlepšovania horninového prostredia, ako aj zakladania akýchkoľvek objektov, spracovanie kvantitatívnych údajov o geologickom prostredí do databáz a ich využitie matematickými metódami a matematickým modelovaním.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Environmentálny geológ
Geotechnik
Stavebný geológ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114007 - Geológ (okrem banského geológa)
Divízia SK NACE Rev. 2
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stavebníctvo
7
geomechanika
7
geológia
Špecifikácia:
Vrátane inžinierskej geológie.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Špecifikácia:
Vrátane ich interpretácie.
7
zaisťovanie popisu geologických meraní územia
7
vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
Špecifikácia:
Zostavovanie inžinierskogeologických máp.
7
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
7
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác pri prieskume geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, zisťovaní a hodnotení geogénnych a antropogénnych vplyvov na geologické horninové prostredie
7
geologický výskum
7
inžinierskogeologický prieskum
7
geologický prieskum životného prostredia
7
spracovávanie údajov o geologickom prostredí do databáz
7
vykonávanie prác pri prognózovaní geohazardov a navrhovanie opatrení na ich prevenciu alebo sanáciu
7
výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia
7
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác inžinierskogeologického prieskumu pre overovanie inžinierskogeologických pomerov vybraného územia, najmä pre účely realizácie výstavby, územného plánovania a zisťovania podmienok stability územia s návrhmi sanačných opatrení na stabilizovanie územia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    viac...