Kustód

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kustód odborne spravuje zverenú zbierku múzea, resp. galérie. Stanovuje a zodpovedá za dodržiavanie optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitári a ich pravidelnú kontrolu. Zodpovedá za operatívnu odbornú agendu správy zbierok, kontroluje evidenčné záznamy o pohybe a správe zbierkových predmetov a podieľa sa na spracovávaní odbornej dokumentácie - kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok a i..
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Odborný správca zbierky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08
2621007 - Kustód
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Špecifikácia:
Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Špecifikácia:
7
muzeológia
7
muzeografia
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
7
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
kontrola evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
7
stanovenie a kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
7
odborné spravovanie a dokumentácia zbierky múzea, resp. galérie
Špecifikácia:
spracovávanie kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok, druhostupňovej evidencie a i.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.