Reportér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Reportér vykonáva autorskú a redakčnú činnosť pri tvorbe reportáží, vystupuje pred mikrofónom a kamerou ako rozhlasový a televízny reportér. Pripravuje a publikuje rôzne druhy reportáží v textovej, obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii a v internetových periodických tituloch.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08
2642008 - Reportér
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
žurnalistické žánre
Špecifikácia:
reportáž
7
médiá a spoločnosť
7
systém masových médií a ich fungovanie
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
princípy a zásady videoprodukcie
Špecifikácia:
základy videoprodukcie a práce s kamerou
7
rečníctvo, rétorika
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Špecifikácia:
najmä jazykoveda, psychológia, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, kulturológia, filozofia, právne vedy a i.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
Špecifikácia:
príprava reportáží
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca s mikrofónom
6
práca s reportérskou kamerou
Špecifikácia:
tvorba videozáznamu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.