Výtvarný redaktor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výtvarný redaktor v spolupráci s editorom zodpovedá za celkový vizuál knihy, jej grafické spracovanie a prípravu podkladov na tlačiarenské spracovanie. V spolupráci s editorom zabezpečuje obrazové materiály, fotografie, ilustrácie a zodpovedá za zabezpečenie autorských práv k nim.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08
2642010 - Výtvarný redaktor
Divízia SK NACE Rev. 2
Nakladateľské činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
výtvarné techniky
6
litografia a reprodukčná grafika
6
zásady a postupy vydavateľskej činnosti
6
postupy polygrafických prác
6
nové trendy v polygrafickej výrobe
6
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
6
princípy reprografických zariadení
6
typografické pravidlá úpravy textov
6
počítačová grafika
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
6
história výtvarného umenia
6
výtvarná kritika
6
zásady práce s farbou
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
postupy práce v prostredí rôznych grafických programov
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Špecifikácia:
základné pojmy v grafickej tvorbe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie grafického návrhu tlačovín
6
tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
6
informácie o nových a existujúcich produktoch v polygrafii
6
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
6
vyhľadávanie a selekcia fotografií, kresieb, reprodukcie obrazov na ilustrovanie vnútrajška a obálky publikácií
6
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi za účelom zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
6
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.