Školník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Školník vykonáva práce spojené s údržbou a prevádzkou školy. Upratuje a udržiava aj vonkajší priestor školy, stará sa o čistotu areálu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08
5153006 - Školník
Divízia SK NACE Rev. 2
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Špecifikácia:
základy elektrotechniky
2
strojárstvo
Špecifikácia:
základy strojárstva
2
technologické postupy upratovania
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
technológia opráv a údržby majetku školy a školských priestorov
Špecifikácia:
technológia opráv
2
harmonogram organizácie vyučovacieho procesu
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
realizácia základných remeselných, opravárskych a údržbárskych prác
Špecifikácia:
Drobné montážne práce (zámky, kľučky, nábytok, zásuvky, žiarovky, poistky a pod.), vykonávanie drobných stavebných úprav montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov. Používanie príslušných pracovných nástrojov a prostriedkov.
2
objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností
2
zabezpečovanie poriadku a čistoty školy a jej okolia
2
sledovanie a odpis čerpania energií
2
zabezpečovanie prevádzky školy a jej bezporuchového chodu
Špecifikácia:
Otváranie a zatváranie budovy školy, kontrola funkčnosti tried, neporušenosť okien, vchodov, prevencia proti požiarom a základné opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy.
2
zabezpečovanie nákupu drobného materiálu spotrebného charakteru
2
vedenie evidencie o vykonaných prácach
2
informovanie nadriadeného o možných rizikách a ohrozeniach na zdraví a životoch
2
spolupráca pri zabezpečovaní požiarnej ochrany školy
Špecifikácia:
Kontrola funkčnosti požiarnej signalizácie, vizuálna kontrola stavu požiarnych uzáverov, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov.
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.