Učiteľ praktického vyučovania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Učiteľ praktického vyučovania vykonáva výchovno – vzdelávaciu činnosť pri praktickom vyučovaní žiakov strednej odbornej školy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Učiteľ praxe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2320 - Majstri a lektori prípravy na povolanie
SK ISCO-08
2320003 - Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Majster odbornej výchovy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
Základy všeobecnej pedagogiky.
7
základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu
7
didaktika odborných vyučovacích predmetov
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
7
hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
7
riešenie výchovných problémov
7
riešenie študijných problémov
7
didaktika a didaktická technika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
7
výchova a vzdelávanie žiakov v strednej odbornej škole
7
technologické postupy a postupy pracovných operácií
7
metodika odborného výcviku
7
výchova proti šikanovaniu
7
odborné vedomosti o príslušnom študijnom odbore
7
formy cvičení, laboratórnych cvičení, vedenie odbornej praxe žiakov v praktickom vyučovaní žiakov
7
vzdelávanie a výchova v strednom odbornom školstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov (študentov)
7
metodické usmerňovanie a spolupráca s inštruktormi odborného výcviku u právnických a fyzických osôb
7
realizácia výchovných a vzdelávacích procesov v rámci praktického vyučovania
7
príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
7
realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
7
vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny a organizovanie praktického vyučovania
7
uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej praktickej výučbe
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Špecifikácia:
Triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka a podobne.
7
spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
7
analýza a vyhodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti
7
spolupráca s výchovným poradcom
7
riešenie disciplinárnych priestupkov
7
vedenie žiakov (študentov) pri vykonávaní praktických činností
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
motivácia žiakov k zájmu o učivo a zvolený študijný odbor
7
aplikácia úpravy obsahu učiva podľa zmien vo vývoji vedy a techniky alebo legislatívnych zmien
7
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení
Špecifikácia:
Spätná väzba formou ústneho skúšania, písomnou formou, resp. praktickým predvedením úlohy.
7
vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálneho prístupu
7
príprava žiakov na odborné súťaže
Špecifikácia:
Stredoškolská odborná činnosť, Zenit, Mladý ekofarmár, Súťaž v spracovaní informácií na počítači.
7
vedenie ročníkových a záverečných komplexných prác
7
protidrogová prevencia
7
výchova proti šikanovaniu
7
spolupráca pri príprave a organizácii školského roka
7
komunikácia so širším prostredím laickej i profesijnej komunity
7
tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
7
spolupráca pri plánovaní a stanovovaní rozvrhu vyučovacích hodín
7
príprava podkladov na klasifikačné porady
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
7
aplikácia psychologických poznatkov v pedagogickej činnosti
Špecifikácia:
Spôsoby prezentácie učiva, motivácia, diagnostika a hodnotenie, interakcia a komunikácia so žiakmi.
7
predvádzanie praktických ukážok a činností žiakom v odbornej učebni, v laboratóriu, v dielni prípadne priamo u zamestnávateľa
7
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a nimi dosiahnutých výsledkov
7
overovanie úrovne stanovených zručností žiakov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.