Manažér ďalšieho vzdelávania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Manažér ďalšieho vzdelávania koordinuje obsahové, personálne, materiálno-technické a administratívne zabezpečenie vzdelávacích programov. Koordinuje a zabezpečuje procesy hodnotenia kvality ďalšieho vzdelávania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
655
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08
1212004 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Špecifikácia:
Základy personálneho plánovania, analýzy práce, získavania a výberu pracovníkov, rozmiestnenia a kariéry pracovníkov, kvalifikačnej prípravy a rozvoja pracovníkov, hodnotenia, motivácie a odmeňovania pracovníkov, pracovných vzťahov a podmienok, personálnych informačných systémov.
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6
metódy a formy práce v poradenskom procese
6
postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
6
zásady tvorby rozpočtu/kalkulácie vzdelávacieho podujatia
6
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
6
špecifiká učenia sa dospelých
Špecifikácia:
Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
6
vzdelávacie ponuky a postupy ich posudzovania
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti ďalšieho vzdelávania
6
metódy identifikácie nových cieľových skupín
6
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Špecifikácia:
Etický rozmer: zodpovednosť, tolerancia, sebaúcta; osobný rozvoj: tvorivosť, empatia, schopnosť sebareflexie a kritického myslenia.
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
zásady využívania didaktických pomôcok
6
metódy hodnotenia zamestnancov
6
psychológia
Špecifikácia:
Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
6
spolupráca na systéme hodnotenia zamestnancov a prepojení na systém vzdelávania
6
spolupráca pri výbere externých tréningových agentúr
6
spracovávanie štatistík o školeniach, reportoch a kontrola efektivity rozpočtu
6
implementácia nových vzdelávacích systémov a štruktúr
6
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby
6
spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
6
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
6
zostavovanie ponuky vzdelávacích podujatí na základe analýzy vzdelávacích potrieb
6
poskytovanie poradenstva o ďalšom vzdelávaní klientom
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
6
spolupráca pri zostavovaní obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov v organizácií
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa