Lektor ďalšieho vzdelávania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lektor ďalšieho vzdelávania pripravuje, realizuje, kontroluje a vyhodnocuje vzdelávacie podujatia v oblastiach ďalšieho odborného vzdelávania, rekvalifikačného vzdelávania, kontinuálneho vzdelávania, záujmového vzdelávania, občianskeho vzdelávania, vzdelávania seniorov a iného vzdelávania, ktorým si účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Lektor v neformálnom vzdelávaní
Školiteľ vo vzdelávaní dospelých
Tréner vo firemnom vzdelávaní
Vzdelávateľ dospelých
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
655
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2320 - Majstri a lektori prípravy na povolanie
SK ISCO-08
2320002 - Lektor ďalšieho vzdelávania
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Lektor ďalšieho vzdelávania

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Špecifikácia:
Základy personálneho manažmentu; analýza práce, získavanie a výber pracovníkov, kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov, hodnotenie, motivácia a odmeňovanie pracovníkov, pracovné vzťahy a podmienky.
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6
metódy a formy práce v poradenskom procese
6
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti ďalšieho vzdelávania
6
špecifiká učenia sa dospelých
Špecifikácia:
Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
6
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Špecifikácia:
Etický rozmer: zodpovednosť, tolerancia, sebaúcta; osobný rozvoj: tvorivosť, empatia, schopnosť sebareflexie a kritického myslenia.
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
zásady využívania didaktických pomôcok
6
psychológia
Špecifikácia:
Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri spracovávaní štatistík o školeniach, reportov a kontrola efektivity rozpočtu
6
spolupráca pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov
6
vedenie dokumentácie o kurzoch, odbornej príprave a výcviku a pod.
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky, riešenie vzniknutých situácií, poskytovanie spätnej väzby v rámci ďalšieho vzdelávania
6
systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu
Špecifikácia:
Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb, definovanie cieľov vzdelávania, plánovanie a projektovanie vzdelávania, realizácia vzdelávacieho podujatia, hodnotenie a diagnostikovanie vo vzdelávaní.
6
aplikovanie metód vzdelávania dospelých
6
komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Špecifikácia:
Zásady prenosu informácií, komunikačné bariéry, verbálna komunikácia a pohotovosť, zvuková stránka reči, rétorické prostriedky lektora, neverbálna komunikácia.
6
zostavovanie obsahu a štruktúry vzdelávacích programov na základe stanovených vzdelávacích cieľov
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Špecifikácia:
Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do minútového scenára, vrátane výberu vhodných metód výučby a didaktických pomôcok.
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov a prijatie relevantnych opatrení
6
poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.