Koordinátor dobrovoľníkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Koordinátor dobrovoľníkov koordinuje dobrovoľníkov v mimovládnych, samosprávnych, verejných a cirkevných organizáciách. Plánuje dobrovoľnícky program, uskutočňuje nábor, výber a prípravu dobrovoľníkov. Sprevádza ich, motivuje ich k činnosti a hodnotí ich aktivity a dosiahnuté výsledky. Pripravuje administratívne a legislatívne dokumenty k práci s dobrovoľníkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
SK ISCO-08
3412008 - Koordinátor dobrovoľníkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Príslušnosť k povolaniu
Koordinátor dobrovoľníkov

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
matematická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
definície dobrovoľníctva podľa právnych dokumentov SR a znalosť legislatívy v oblasti dobrovoľníctva
4
trendy a súčasná situácia v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
4
princípy a kroky plánovania dobrovoľníckeho programu
4
finančné plánovanie, riadenie nákladov a financovanie dobrovoľníckeho programu
4
projektový manažment
4
princípy marketingu a propagácie dobrovoľníctva
4
základy personálneho manažmentu
4
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
4
metódy výberu dobrovoľníkov
4
princípy vzdelávania a prípravy dobrovoľníkov
4
postupy hodnotenia a spätnej väzby v manažmente dobrovoľníkov
4
spôsoby motivácie dobrovoľníkov a jej udržiavanie
4
manažment dobrovoľníckych projektov organizácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
propagácia dobrovoľníctva organizácie a nábor dobrovoľníkov
4
tvorba manuálu a smernice dobrovoľníckeho programu v organizácii
4
plánovanie dobrovoľníckeho programu, vytváranie pracovných pozícii, profilu a náplne práce pre dobrovoľníkov
4
rozvoj vzťahov medzi zamestnancami, členmi, partnermi, klientmi organizácie a dobrovoľníkmi v organizácii
4
zostavovanie finančného plánu dobrovoľníckeho programu
4
identifikácia vzdelávacích potrieb dobrovoľníkov a zostavenie plánu ich vzdelávania
4
realizácia plánu vzdelávania dobrovoľníkov
4
zostavenie zmlúv, etického kódexu a iných záväzných dokumentov pre dobrovoľníkov
4
vedenie evidencie a administratíva dobrovoľníckeho programu
4
vytvorenie a realizácia metód hodnotenia dobrovoľníkov a dobrovoľníckeho programu
4
efektívne poskytovanie spätnej väzby dobrovoľníkom
4
zostavenie motivačného programu pre dobrovoľníkov
4
efektívne riešenie konfliktu a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
4
riadenie dobrovoľníckych projektov organizácie
4
analýza a príprava hodnotiacich správ dobrovoľníckeho programu
4
podpora a riadenie procesu rozvoja a uznania kompetencií dobrovoľníkov získaných počas vykonávania dobrovoľníctva
4
aplikácia metód výberu dobrovoľníkov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.