Tréner športovej školy a tréner športovej triedy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy žiakov a družstva ako súčasti školského vzdelávacieho programu. Riadi športovú prípravu žiakov so zameraním na dosiahnutie vysokej športovej výkonnosti, vypracúva komplexné plány športovej prípravy žiakov alebo družstva. Riadi tvorbu a uplatňovanie komplexných plánov športovej prípravy žiakov alebo družstva zameraných na riadenie športovej prípravy žiakov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3422 - Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
SK ISCO-08
3422004 - Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Športový tréner

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pravidlá príslušného športu
7
vývojové tendencie a história športu
7
druhy športov
7
psychológia športu
7
športová inštruktáž a športový tréning
7
rozhocovstvo rôznych jednotlivých športov
7
pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športovej príprave
7
povinná pedagogická dokumentácia
7
základné školské dokumenty
7
biomechanická štruktúra pohybovej činnosti
7
metodika tvorby diagnostických nástrojov
7
metódy a stratégie personálneho rozvoja žiaka so športovým nadaním
7
zásady správnej výživy športovca podľa pohlavia a vekovej kategórie
7
základné právne a občianske problémy príslušného druhu športu
7
antropometrické, historické, metodologické, biochemické základy športového pohybu
7
metódy a spôsoby osvojovania si a zdokonaľovania techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii
7
princípy plánovania a projektovania tréningového procesu
7
fyziológia telesných cvičení a adaptačných procesov na tréningové zaťaženie
7
teória a prax športovej masáže, regenerácie, kineziológie
7
zásady využívania povolených podporných prostriedkov a ich vplyv na športový výkon
7
riziká sociálno-patologických javov v športe
7
základy športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky
7
zásady efektívneho riadenia a organizácie športového tréningu
7
konštrukcia športového náradia a náčinia, technika jeho využitia v tréningu v príslušnom druhu športu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza štruktúry podnetov a zmien trénovanosti
7
vedenie športovej prípravy a telovýchovného procesu
7
predvedenie základných lokomócií a cvičen v tréningu žiakov
7
plánovanie tréningového procesu na základe analýzy dosahovaných výsledkov
7
prispôsobenie naplánovanej činnosti aktuálnym podmienkam tréningového procesu
7
hodnotenie priebehu a výsledkov tréningového procesu žiaka a jeho klasifikácia
7
motivácia žiakov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
metodika zaťažovania, adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania
7
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a ďalších učebných dokumentoch
7
diagnostika talentovanosti a výkonnosti žiakov
7
aplikácia systému tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií
7
organizácia telovýchovných a športových aktivít
7
koordinácia a usmerňovanie žiakov v priebehu súťaže
7
spolupráca so športovými klubmi
7
výber vhodných tréningových prostriedkov
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.