Laborant biochemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Laborant biochemik kontroluje chemické a mikrobiologické ukazovatele materiálov a výrobkov a vedie dokumentáciu k nim. Overuje kvalitu parametrov porovnávaním s normami a zodpovedá za správne používanie a kalibráciu prístrojov používaných v biochémii.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3141 - Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
SK ISCO-08
3141001 - Laborant biochemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Laborant biochemik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
analytická chémia
4
anorganická chémia
4
organická chémia
4
fyzikálna chémia
4
biochémia
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
laboratórna technika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
4
nukleárna chémia
4
právne predpisy v oblasti biochémie
4
dokumentácia v biochémii
4
stroje, prístroje a zariadenia v biochémii
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
overovanie kvality parametrov porovnávaním s príslušnými normami
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Špecifikácia:
Dodržiavanie zásad bezpečnej manipulácie s chemikáliami.
4
kalibrácia prístrojov používaných v biochémii
4
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
Špecifikácia:
Kontrola chemických a mikrobiologických ukazovateľov materiálov a výrobkov, kontrola dokumentácie ku kontrolovaným ukazovateľom materiálov a výrobkov.
4
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
4
zaznamenávanie nameraných hodnôt
4
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
4
publikovanie dosiahnutých výsledkov
4
obsluha a údržba laboratórnej techniky
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa