Laborant biochemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laborant biochemik

Laborant biochemik kontroluje chemické a mikrobiologické ukazovatele materiálov a výrobkov a vedie dokumentáciu k nim. Overuje kvalitu parametrov porovnávaním s normami a zodpovedá za správne používanie a kalibráciu prístrojov používaných v biochémii.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3141 - Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
SK ISCO-08 3141001 - Laborant biochemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Laborant biochemik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 analytická chémia
 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
 • stupeň EKR 4 organická chémia
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 4 biochémia
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
 • stupeň EKR 4 metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
 • stupeň EKR 4 nukleárna chémia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti biochémie
 • stupeň EKR 4 dokumentácia v biochémii
 • stupeň EKR 4 stroje, prístroje a zariadenia v biochémii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 4 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 overovanie kvality parametrov porovnávaním s príslušnými normami
 • stupeň EKR 4 bezpečná manipulácia s chemikáliami
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie zásad bezpečnej manipulácie s chemikáliami.
 • stupeň EKR 4 kalibrácia prístrojov používaných v biochémii
 • stupeň EKR 4 odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
  Špecifikácia:
  Kontrola chemických a mikrobiologických ukazovateľov materiálov a výrobkov, kontrola dokumentácie ku kontrolovaným ukazovateľom materiálov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 laboratórne testy a interpretácia výsledkov
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
 • stupeň EKR 4 publikovanie dosiahnutých výsledkov
 • stupeň EKR 4 obsluha a údržba laboratórnej techniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie