Technik metrológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08
3111006 - Technik metrológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Technik fyzik
Technik meteorológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metrológia fyzikálnych veličín
4
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
4
metrológia
Špecifikácia:
Všeobecná metrológia, metrológia podľa druhu meradla.
4
strojárstvo
Špecifikácia:
Diagnostika a servis.
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
4
postupy overovania meradiel
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
meranie určenými meradlami
4
realizácia metrologického poriadku
4
posudzovanie a schvaľovanie meradiel podliehajúcich schvaľovaniu a povinnému overovaniu, posudzovaniu a schvaľovaniu technických metrologických predpisov
4
overovanie a kontrola meradiel pred uplynutím expirácie
4
vedenie evidencie o metrologickej činnosti
4
dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám a pod.
4
evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
4
samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
Špecifikácia:
Zabezpečovanie certifikácie zariadení a meradiel v laboratóriu.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
4
schvaľovanie protokolov o výsledkoch skúšok výrobkov v metrológii
4
metrologická kontrola a overovanie pred uvedením určených meradiel na trh
Špecifikácia:
Národné schválenie typu alebo schválenie typu Európskych spoločenstiev.
4
kalibrácia meradiel
4
posudzovanie predloženej technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Napr. údaje potrebné na identifikáciu meradla, technický popis meradla a pod.
4
presadzovanie platnosti a zrušenia rozhodnutia o schválení typu
4
umiestňovanie overovacej značky
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie
Špecifikácia:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.