Technik metrológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik metrológ

Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
 • Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08 3111006 - Technik metrológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Technik fyzik
Technik meteorológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metrológia fyzikálnych veličín
 • stupeň EKR 4 právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
 • stupeň EKR 4 metrológia
  Špecifikácia:
  Všeobecná metrológia, metrológia podľa druhu meradla.
 • stupeň EKR 4 strojárstvo
  Špecifikácia:
  Diagnostika a servis.
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 postupy overovania meradiel
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 meranie určenými meradlami
 • stupeň EKR 4 realizácia metrologického poriadku
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a schvaľovanie meradiel podliehajúcich schvaľovaniu a povinnému overovaniu, posudzovaniu a schvaľovaniu technických metrologických predpisov
 • stupeň EKR 4 overovanie a kontrola meradiel pred uplynutím expirácie
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie o metrologickej činnosti
 • stupeň EKR 4 dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám a pod.
 • stupeň EKR 4 evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
 • stupeň EKR 4 samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie certifikácie zariadení a meradiel v laboratóriu.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
 • stupeň EKR 4 schvaľovanie protokolov o výsledkoch skúšok výrobkov v metrológii
 • stupeň EKR 4 metrologická kontrola a overovanie pred uvedením určených meradiel na trh
  Špecifikácia:
  Národné schválenie typu alebo schválenie typu Európskych spoločenstiev.
 • stupeň EKR 4 kalibrácia meradiel
 • stupeň EKR 4 posudzovanie predloženej technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Napr. údaje potrebné na identifikáciu meradla, technický popis meradla a pod.
 • stupeň EKR 4 presadzovanie platnosti a zrušenia rozhodnutia o schválení typu
 • stupeň EKR 4 umiestňovanie overovacej značky
 • stupeň EKR 4 spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie
  Špecifikácia:
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie