Jazykovedec (filológ, lingvista)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Jazykovedec na základe znalosti dejín skúmania ľudskej reči analyzuje jazyk z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu. Vytvára pojmy a vzťahy medzi nimi pre rečové javy nielen v prostredí jazyka ako abstraktného systému, ale aj v prostredí konkrétnych textov. Tvorí a začleňuje novú terminológiu do jazyka, pripravuje a tvorí odborné jazykové publikácie a slovníky spisovného jazyka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Filológ
Lingvista
Sémantik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2643 - Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
SK ISCO-08
2643007 - Jazykovedec (filológ, lingvista)
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Jazykovedec

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Špecifikácia:
Základy filozofie.
7
lingvistika
Špecifikácia:
lingvistika, kognitívna lingvistika, teoretické prístupy v lingvistike, dejiny lingvistiky, korpusová lingvistika, formálna lingvistika.
7
fonetika
Špecifikácia:
Základy fonetiky.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
vzťah jazyka a spoločnosti
7
metódy lingvistického výskumu
7
metódy klasifikovania jazykovej evolúcie
7
fonológia
Špecifikácia:
Základy fonológie.
7
jazyková kultúra
Špecifikácia:
teória a prax jazykovej kultúry
7
dejiny jazyka
7
onomastika
7
morfológia slovenského jazyka
7
územná diferenciácia nárečí
7
fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii
7
etimológia a jazykový zemepis
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
programovanie pre korpusovú lingvistiku
7
syntéza získaných poznatkov z jazykových analýz
7
analýza vzťahu jazyka a spoločnosti
7
aplikácia počítačových programov pre lingvistiku
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
7
vytváranie slovníkov a učebníc spisovného jazyka
7
tvorivé uplatnenie metódy lingvistického výskumu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie poznatkov
7
analýza konkrétnych jazykových situácií
7
odborné spracovávanie výsledkov získaných vedeckými analýzami
7
začleňovanie novej terminológie do spisovného jazyka
7
výskum spisovných a nespisovných útvarov jazyka
7
poradenstvo pri uplatňovaní spisovného jazyka v praxi
7
spolupráca pri tvorbe základných kodifikačných príručiek
7
spolupráca pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie
7
spolupráca pri štandardizácii geografického názvoslovia
7
spolupráca pri výskume slovnej zásoby
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa