Vedecký pracovník v oblasti psychológie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedecký pracovník v oblasti psychológie organizuje a vykonáva psychologický výskum v oblasti psychologickej teórie a praxe. Analyzuje osobnosť človeka, príčiny jeho správania a mechanizmy činnosti v rôznych oblastiach spoločnosti. Využíva a rozvíja pri tom psychologické metódy výskumu, aplikuje alebo tvorí nové teoretické poznatky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2634 - Psychológovia a psychoterapeuti
SK ISCO-08
2634009 - Vedecký pracovník v oblasti psychológie
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Psychológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Špecifikácia:
Terminológia, legislatíva, dejiny psychológie, minulé a súčasné trendy, koncepcie a teórie v psychológii, najnovšie poznatky v psychológii, psychologické disciplíny.
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
vývinové obdobia a poruchy osobnosti
7
legislatívne a psychologické princípy činnosti psychológa
7
vedecké metódy psychologického výskumu
Špecifikácia:
Projekt vedeckého výskumu v psychológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext.
7
základné psychologické procesy
Špecifikácia:
Vnímanie, pozornosť, učenie, pamäť, myslenie, riešenie problémov, rozhodovanie. Ovplyvňovanie emócií, alebo základných psychických porúch základnými psychickými procesmi.
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
psychologická diagnostika
Špecifikácia:
Princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov. Psychometria.
7
kognitívna psychológia
7
vývinová psychológia
7
psychológia osobnosti
7
psychopatológia
7
sociálna psychológia
7
psychobiológia
7
neuropsychológia
7
školská psychológia
7
pedagogická psychológia
7
psychológia práce a organizácie
7
klinická psychológia
7
poradenská psychológia
7
diagnostika psychických a psychosomatických porúch detského veku a dospelých
7
postupy terapie psychických a psychosomatických porúch
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorivý prístup k rozvoju psychologickej teórie
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v psychologickom výskume
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
7
vytváranie a analyzovanie zložitých diagnostických škál
7
analyzovanie dôsledkov individuálnej a skupinovej intervencie
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti psychológie
7
realizovať expertíznu a pedagogickú činnosť
7
konfrontácia poznatkov a zistení formou vedeckej prezentácie
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
aplikácia štatistických analýz dát
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
7
expertízna, poradenská a pedagogická činnosť v oblasti psychológie
7
diagnostika psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
7
terapia psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
7
vypracovávanie teoreticko-experimentálnych prác v oblasti experimentálnej a aplikovanej psychológie
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických kritérií a metód
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických testov
7
výskum nových metód terapie
7
tvorba metód a štandardov poradenskej činnosti a prevencie
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa