Politológ  

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Politológ vykonáva vysoko odborné vedecké, koncepčné činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu zákonitostí riadenia spoločnosti v rôznych obdobiach. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy. Samostatne alebo s vedeným kolektívom skúma politické štruktúry, režimy a mechanizmy politiky. Zbiera, analyzuje poznatky, hľadá spoločnú podstatu javov a vecí v širších súvislostiach. Vypracúva, prezentuje a publikuje štúdie, dokumenty na informovanie a usmerňovanie politickej a individuálnej činnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08
2633004 - Politológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Politológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
základy politológie a teórie politických systémov
7
dejiny politického myslenia
7
teórie politických strán a straníckych systémov
7
ľudské a občianske práva
7
metódy komparatívnej politológie
7
politická a regionálna geografia
7
základy sociológie
6
metódy a metodika sociologických výskumov
6
politická sociológia
7
dejiny filozofie
6
sociálna politika a verejná správa
7
dejiny diplomacie
7
dejiny slovenského politického myslenia
7
regionalistika a geopolitika
7
história Slovenska a strednej Európy
6
médiá a masmediálna politika
6
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
7
publikovanie analýz k vnútro a zahranično-politickým udalostiam a vytváranie odborných textov
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do politických analýz
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
7
formulácia problémov a hypotéz
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikácia informačných technológií v politológii
7
tvorba, analýza a posudzovanie projektov z oblasti politológie
7
organizácia výskumu
7
syntéza poznatkov a faktov
7
vyjadrovanie sa k aktuálnym politickým udalostiam
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa