Filozof

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Filozof tvorivým kritickým myslením odhaľuje súvislosti v rôznych oblastiach ľudského života na úrovni myslenia, presahujúcej možnosti reflexie jednotlivými vednými disciplínami. Odhaľuje všeobecné princípy, povahu a podstatu bytia, možnosti a hranice poznania, ustanovovanie a existenciu princípov konania. Analyzuje a syntetizuje otázky, ktoré tvoria jednotlivé filozofické disciplíny, t. j. otázky o ľudskom živote, o spoločnosti, štáte, kultúre, hodnotách, umení, a pod. Vykonáva kritické analýzy myšlienok, teórií, textov, praktík a ich produktov z hľadiska obhajoby a presadzovania všeobecných ľudských hodnôt a cieľov. Vypracováva, prezentuje a publikuje filozofické štúdie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08
2633001 - Filozof
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Filozof

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
dejiny filozofie
7
antická filozofia
7
filozofické myslenie stredoveku
7
filozofia 19. a 20. storočia
7
texty z filozofie 20. storočia
7
súčasná filozofia
7
filozofia dejín
7
filozofia dejín filozofie
7
dejiny filozofie na Slovensku
7
metafyzika a gnozeológia
7
základy estetiky
7
semiotika a umenie
7
sociálna a politická filozofia
7
filozofická antropológia
7
filozofia jazyka
7
logika a metodológia vedy
7
filozofia a metodológia sociálnych vied
7
analytická filozofia a jej metódy
7
argumenty vo filozofii
7
etika
7
sociológia pre nesociológov
7
úvod do politológie
7
klasické jazyky (gréčtina a latinčina)
6
cudzie jazyky
6
axiológia
7
zásady formulovania, interpretovania a publikovania výsledkov výskumu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
preklad filozofického textu
6
tvorivé a kritické integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do filozofie
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných filozofických a vedeckých podujatiach
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore filozofia
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
návrh projektov v oblasti filozofie
7
formulácia filozofických problémov a hypotéz
7
aplikácia vedeckých poznatkov a metód vo filozofii
7
riešenie výskumných úloh v odbore filozofia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa