Kriminológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kriminológ Kriminológ vykonáva vysoko odborné vedecké, analytické, tvorivé a koncepčné činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu zločinnosti. S použitím poznatkov zo sociológie, psychológie, psychiatrie, kriminalistiky, štatistiky, pedagogiky, trestného práva a iných vedných odborov samostatne alebo s kolektívom realizuje výskum a prieskum, napríklad v oblasti trestnej a sankčnej politiky, foriem trestnej činnosti alebo vývojových trendov kriminality alebo možností a metód prevencie. Prináša nové vedecké poznatky z oblasti odhaľovania zločinu a protispoločenskej činnosti. Spracováva analýzy a prognózy o príčinách a vývoji kriminality, páchateľoch a obetiach kriminality, sankciách a ich efektívnosti. Spracúva návrhy na prevenciu kriminality.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496067/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa ročná prax v príbuzných vedných odboroch
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632007
ESCO
1001
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2632007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje a štatistické databázy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychopédia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov aj z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
etopédia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a metodika sociologických výskumov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociologický výskum
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kriminológia
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna patológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznatky z oblasti výskumu a vývoja v odbore kriminológia a príbuzných odborov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia v oblasti kriminologických výskumov a kriminologického prognózovania
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trestné právo
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy návrhov legislatívnych predpisov, vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostických materiálov, stanovísk k uplatňovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, analyzovanie a syntéza údajov s použitím nástrojov a medzinárodných štatistických databáz v oblasti výskumu vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie diagnostiky a prevencie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia sociologických dát
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz výsledkov sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia sociologických metód
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a organizovanie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach v oblasti kriminológie
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia poradenskej a expertnej činnosti v oblasti kriminológie, prevencie kriminality a penológie
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia sociologického výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?