Etnológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Etnológ skúma vznik a formovanie rôznych kultúr, ich hmotné, duchovné a sociálne stránky. Skúma, ako sa prostredníctvom kultúry prejavuje človek. Študuje spôsoby, akými si človek vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti. Pri štúdiu rôznych ľudských kultúr aplikuje poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Zameriava sa pri tom predovšetkým na otázky rasy, etnicity, rodu a identity členov rôznych komunít, ako aj povahy náboženských javov a vzťahov v nich. V rámci výskumnej práce realizuje predovšetkým terénny výskum zameraný na porozumenie prejavov konkrétnych kultúr. Uplatní sa ako výskumník a pedagóg, lektor, osvetový pracovník, mediátor alebo odborný konzultant pri strategickom a dlhodobom rozvoji skúmanej komunity.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
etnograf, národopisec
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2632 - Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
SK ISCO-08
2632004 - Etnológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Antropológ, etnológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
teória etnológie a etnografie
7
dejiny etnológie
7
dejiny antropologického myslenia
7
sociokultúrne štúdium a etnológia rodiny
7
kultúrne regióny Slovenska
7
ľudové umenie
7
druhy a žánre folklóru
7
kalendárne obyčaje a obyčaje životného cyklu
7
obradová kultúra európskych národov
7
kategórie a pojmy etnicity
7
etnická história a štruktúra Slovenska
7
európske minority a migračné štúdiá
7
európska mytológia
7
európska a mimoeurópska etnológia a folkloristika
7
základy etnomuzikológie
7
základy muzeológie
6
religionalistika
6
kultúrna antropológia
7
urbánna a rurálna antropológia
6
lingvistika
6
história
6
sociológia
6
psychológia
6
metódy a techniky etnologického výskumu
Špecifikácia:
Terénny výskum, kvalitatívne metódy - pozorovanie a rozhovor, a pod.
7
sociálna a materiálna kultúra
Špecifikácia:
Odevy, strava, staviteľstvo a bývanie, remeslá a výroba.
7
zásady formulovania, interpretovania a publikovania výsledkov výskumu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedných periodikách
7
využívanie softvérových aplikácií pre odbor
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach
7
aplikácia výsledkov výskumov a poznatkov z etnológie pri rozvoji skúmanej komunity
7
nadväzovanie kontaktov a komunikácia s členmi skúmanej komunity
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v etnológií
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore etnológia
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
návrh projektov v oblasti etnológie
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore etnológia
7
riešenie výskumných úloh v odbore etnológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa