Sociológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sociológ Sociológ sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov a javov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi. Skúma interakciu medzi jedincom a spoločnosťou. Vykonáva vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu sociálneho prostredia a medziľudských vzťahov. Sociológ je schopný identifikovať a skúmať sociálne javy, procesy a problémy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Uskutočňuje sociologické výskumy, vytvára alebo aplikuje sociologické teórie, prostredníctvom ktorých reflektuje stav a premeny spoločnosti a jej jednotlivých častí. Využíva existujúce alebo vytvára nové metodologické postupy sociologického výskumu. Získané poznatky prenáša do spoločnosti publikačnou, prednáškovou, pedagogickou, expertnou alebo poradenskou činnosťou. Je uplatniteľný v oblasti výskumu verejnej mienky, marketingu, personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, vo verejnej správe, v podnikateľskom sektore i neziskovom sektore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496061/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
CS Sociolog
EN Sociologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632001
ESCO
1003
SK NACE Rev. 2
M72,M73,M74,P85
CPA 2015
M72,M73,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2632001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy filozofie. Orientácia vo filozofických problémoch. Základy terminológie a pojmov používaných vo filozofii. Porozumenie kľúčovým problémom filozofie a ich vybraným riešeniam.
Perspektíva: Aktuálna
7
logika a metodológia vedy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie, psychických procesov a procesy v rámci sociálnej interakcii. Základná terminológia. Vývoj psychológie a jednotlivé školy/smery psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Psychoanalýza. Personológia. Existenciálna psychológia
Perspektíva: Aktuálna
7
sociológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Terminológia, história sociológie a sociálneho myslenia, metodológia sociologického výskumu, koncepcie a sociologické teórie, minulé a najnovšie sociologické trendy, najnovšie poznatky v sociológii, sociologické disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociologický výskum
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Projekt vedeckého výskumu v sociológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext. Primeranosť využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Postupy pri vypracovaní projektu sociologického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne javy, procesy a problémy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
demografia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy demografie. Základné demografické javy a procesy. Základné informácie o populačnom vývoji. Aplikácia sociologických teórií a analýz v rámci demografického vývoja. Demografia na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
7
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy politológie. Základná terminológia a obsah politológie. Súčasné prístupy.
Úvod do problematiky demokracie, foriem vládnutia, vývoja a funkcie politických
strán. Teoretická charakteristika štátu, teórie vzniku štátu, funkcie štátu, občan, občianska spoločnosť, štátna moc.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Základy ekonómie. Koncepty a základná terminológia. Základné ekonomické javy,
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
antropológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy antropológie. Terminológia a smery antropológie. Základy sociálnej antropológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti sociológie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia matematicko-štatistických metód v sociológii
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivý prístup k rozvoju sociologickej teórie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do sociologických analýz
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia sociologických metód
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia poznatkov z antropológie pri riešení konkrétnych problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti sociológie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne počúvanie, kladenie otázok, spätná väzba, facilitovanie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia informačných technológií v sociológii
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu odborných pracovníkov a koordinácia ich činnosti pri vykonávaní sociologických prieskumov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia sociologického výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?