Sociológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sociológ sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi. Vykonáva vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu sociálneho prostredia a medziľudských vzťahov. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia. Samostatne alebo s vedeným kolektívom aplikuje metódy sociologického zisťovania, realizuje sociologické prieskumy, interpretuje výsledky prieskumov. Formuluje problémy, navrhuje, prezentuje a publikuje ich riešenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2632 - Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
SK ISCO-08
2632001 - Sociológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Sociológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Špecifikácia:
Základy filozofie.
7
sociológia
Špecifikácia:
Terminológia, história sociológie a sociálneho myslenia, metodológia sociologického výskumu, koncepcie a sociologické teórie, minulé a najnovšie sociologické trendy, najnovšie poznatky v sociológii, sociologické disciplíny.
7
antropológia
Špecifikácia:
Základy antropológie.
7
politológia
Špecifikácia:
Základy politológie.
7
psychológia
Špecifikácia:
Základy psychológie.
7
demografia
Špecifikácia:
Základy demografie.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonómia
Špecifikácia:
Základy ekonómie.
7
základy logiky a metodológie vied
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
sociologický výskum
Špecifikácia:
Projekt vedeckého výskumu v sociológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext. Primeranosť využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Postupy pri vypracovaní projektu sociologického výskumu.
7
sociálne javy, procesy a problémy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami, popr. ďalších potrebných informácií
7
poskytovanie rád a informácií v oblasti sociologických prieskumov a interpretácia výsledkov
7
vedenie tímu odborných pracovníkov a koordinácia ich činnosti pri vykonávaní sociologických prieskumov
7
vykonávanie analýz výsledkov sociologických prieskumov
7
vedenie požadovaných evidencií o sociologickej činnosti
7
príprava podkladov na vykonávanie sociologických prieskumov
7
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
7
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania
7
spracovanie a kontrola sociologických dát
7
interpretácia sociologických dát
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
7
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do sociologických analýz
7
aplikácia informačných technológií v sociológii
7
organizácia sociologického výskumu
7
aplikácia matematicko-štatistických metód
7
syntéza poznatkov a faktov
7
tvorivý prístup k rozvoju sociologickej teórie
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v sociologickom výskume
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
7
implementácia sociologických metód
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti sociológie
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.