Školský logopéd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Logopéd v školstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359004 - Školský logopéd
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Logopéd

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logopédia (výchova a vzdelávanie detí s poruchami reči)
Špecifikácia:
Logopedická propedeutika; vývin reči; anatómia, fyziológia a patofyziológia reči; logopedické poradenstvo, logopedická terapia; anatómia, fyziológia a patológia reči.
7
rečová patológia a terapia
Špecifikácia:
Špeciálne logopedické disciplíny (narušený vývin reči, porucha hlasu, porucha rezonancie a palatolálie, porucha plynulosti reči, porucha písanej a čítanej reči, symptomatické poruchy reči, afázia, dislália); terapia hrou, muzikoterapia.
7
špeciálna pedagogika
Špecifikácia:
Základné pojmy zo špeciálnej pedagogiky so zameraním na žiakov s poruchami reči a následnou integráciou takýchto žiakov.
7
školská a pedagogická psychológia
Špecifikácia:
Psychologická podstata výchovnovzdelávacieho procesu špecifiká osobnosti žiaka, východiská, zdroje a metódy poznávania osobnosti jedinca pedagogická komunikácia psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov.
7
lingvistika
Špecifikácia:
Základné pojmy z lingvistiky so zameraním na fonetiku.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
neurológia
7
psychiatria
7
klinická psychológia
7
vývin reči
7
teória tvorby kazuistík
7
ORL, foniatria a audiológia
7
metodológia výskumu
7
psychológia a patopsychológia
7
neuropsychológia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti logopédie
Špecifikácia:
Zostavenie a vedenie terapeutického plánu.
7
základné vyšetrovacie postupy v odbore logopédie, vrátane metodiky reedukácie
Špecifikácia:
Vykonanie depistáže, diagnostika a analýzy narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých, implementácia a aplikácia metód a techník logopedickej terapie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou.
7
spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Špecifikácia:
Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť; oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania; konzultácie k správnym postupom domácich tréningov.
7
spolupráca s vedením školy, špeciálnymi pedagógmi a učiteľmi
Špecifikácia:
Objavovanie nedostatkov reči žiakov a ich príčiny; odstraňovanie prípadne zmierňovanie vývinových a získaných chýb a porúch reči v spolupráci s učiteľmi na základe využitia výchovných prostriedkov a metód; prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou; vyčlenenie a zaradenie žiakov do terapie.
7
individuálna práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou
Špecifikácia:
Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky); rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky; korekcia dyslálie (vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások); rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby; predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči; prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči; predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči; rozvíjanie pamäťových schopností.
7
návrh a špecifikácia metód a techniky logopedickej terapie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou
7
individuálna a skupinová logopedická terapia
7
poskytovanie odborného poradenstva
7
realizácia preventívnych a osvetových činností
7
spracovávanie a publikovanie výsledkov diagnostickej a terapeutickej činnosti
7
vypracovanie kazuistiky klienta
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.