Špeciálny pedagóg

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Školský špeciálny pedagóg, Terénny špeciálny pedagóg
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa upravujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa upravujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, Príloha č.2, Prvý diel, Časť II.
ISCO-08
2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359003 - Špeciálny pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Špeciálny pedagóg

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
riešenie výchovných problémov
7
riešenie študijných problémov
7
protidrogová prevencia
7
profesijná orientácia a voľba povolania
7
špeciálna pedagogika, defektológia
7
psychopédia (výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých)
Špecifikácia:
Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých.
7
integrácia postihnutých detí medzi deti nepostihnuté
7
vzdelávanie detí s vývojovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia)
7
somatopédia (výchova a vzdelávanie telesne a zdravotne postihnutých)
7
výchova a vzdelávanie detí so zmyslovými poruchami
7
metódy a formy práce v poradenskom procese
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
psychológia
7
základy patobiológie, patopsychológie, vývinovej psychológie a psychiatrie
7
etiológia a symptomatológia postihnutí
7
postupy komunikácie a spolupráce s rodinou
7
špeciálnopedagogická diagnostika
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
7
kompenzačné pomôcky a prostriedky
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany detí a mládeže
7
teória komunikácie
7
matematicko-štatistické metódy
7
alternatívne smery v špeciálnej pedagogike
7
štátne vzdelávacie programy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
plánovanie a projektovanie špeciálnopedagogickej intervencie
7
zásady, metódy, metodiky a formy špeciálnopedagogickej intervencie
7
sociálna patológia
7
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie špeciálnych metód pre kompenzáciu príslušného postihnutia
7
podpora rozvoja osobnosti postihnutého dieťaťa rozvíjaním jeho schopností a zručností
7
riešenie výchovných problémov žiakov
7
spolupráca s výchovným poradcom
7
vedenie vyučovania so zreteľom na špeciálne vzdelávacie potreby detí (žiakov)
7
tvorba všeobecných metód vo výchove a vzdelávaní v oblasti špeciálneho vzdelávania v školstve
7
tvorba programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
7
pedagogické vyšetrenia
7
diagnostika študijných predpokladov detí
7
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
7
výpomoc pri výchove detí v zariadeniach pre deti a mládež
7
pomoc pri vzdelávacej, výchovnej a aktivizačnej činnosti
7
vedenie špecializovaných výcvikových a ďalších preventívnych programov osobného rozvoja a prevencie
7
interpretácia špeciálno pedagogických javov a procesov v rámci školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania
7
aplikácia preventívnych opatrení
7
podpora edukačných aktivít učiteľa v integrovanej triede
7
spolupráca pri komplexnej rehabilitačnej starostlivosti
7
orientácia v právnych normách a predpisoch
Špecifikácia:
Školská legislatíva, sociálno-právna ochrana detí a mládeže.
7
používanie kompenzačných prostriedkov
7
účasť na príprave špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia a hygieny pri práci
7
postupy integrácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
spolupráca s rodinou a ďalšími blízkymi dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
usmerňovanie profesijnej orientácie detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
účasť v procese integrácie detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
poskytovanie poradenstva rodičom, učiteľom a vychovávateľom pri vzdelávaní a výchove detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7
využívanie stratégií, metód a techník špeciálno-pedagogickej rehabilitácie, reedukácie, kompenzácie a prevencie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.