Učiteľ materskej školy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Učiteľ materskej školy Učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku v materskej škole a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku. Realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zverených detí od troch rokov veku, do šiestich rokov v súlade so školským vzdelávacím programom ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Učiteľ materskej školy rozvíja: perceptuálno-motorickú oblasť, kognitívnu oblasť, sociálno-emocionálnu oblasť detí, zodpovedá za normálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí v materskej škole. Spolupracuje s rodičmi detí, s rôznymi inštitúciami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496045/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška 438/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18.12.2020, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Prax sa realizuje počas prípravy na povolanie počas štúdia. Priebežná pedagogická prax v materskej škole nadväzuje na úvodnú pedagogickú prax v školských zariadeniach. Jej koncepcia reflektuje skladbu učebného programu na strednej odbornej pedagoggickej škole, pedagogickej fakulte a na pedagogickú realitu súčasných materských škôl. Zameriava sa na teoreticko-praktické prepojenie oblastí prípravy budúcich učiteľov MŠ.
Adaptačné vzdelávanie:
Hlavný cieľ: Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania podľa profesijného štandardu učiteľa materskej školy.
Poznámka: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
ISCO-08
2342,2342
SK ISCO-08
2342001,2342002
ESCO
742
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2342001,2342002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
predškolské vzdelávanie a výchova
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktuálny štátny vzdelávací program
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
edukačné ciele a požiadavky orientované na dieťa
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa dieťaťa predškolského veku
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky vývinových a individuálnych špecifík dieťaťa predškolského veku so ZZ
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky študijných predpokladov postihnutých žiakov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakteristiky detí z rôzneho sociokultúrneho prostredia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociokultúrne a pracovné prostredie pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovačné metódy a stratégie pre rozvoj prosociálnych vzťahov v triede
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov prostredníctvom vedeckého jazyka a z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špeciálne edukačné, korekčné a stimulačné programy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecná teoretické východiská a spôsoby, didaktika a didaktika vyučovania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Oblasť výtvarnej, pracovnej, telesnej, hudobnej, literárnej, jazykovej, dramatickej, matematicko-logickej, dopravnej, informačnej, environmentálnej, mediálnej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.
Perspektíva: Aktuálna
4
koučovacie nástroje
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy plánovania a projektovania edukačného procesu v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a individuálnymi potrebami detí. Vzhľadom na vekové osobitosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti výchovy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cieľové požiadavky predprimárneho vzdelávania a kritériá na tvorbu edukačných cieľov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálne edukačné potreby detí
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálne špecifiká dieťaťa predškolského veku
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálny výchovno – vzdelávací plán a stimulačný program pre dieťa podľa jeho individuálnych potrieb
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby učenia sa detí v závislosti od psychických a sociálnych podmienok
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
sociologická interpretácia detstva
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické spracovanie konkrétnych pedagogických programov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa dieťaťa
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rôznych metód hodnotenia detí vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie bežnej pedagogickej dokumentácie podľa platnej školskej legislatívy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia dramatických hier a improvizácií bežných situácií zo života, využívanie literárnych a hudobných predlôh na dramatizáciu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie vhodných metód na posúdenie kognitívnych, sociálnych, morálnych a charakterových vlastností dieťaťa
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie príčin problémov detí a intervencia v procese edukácie k ich náprave
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s populárno-náučnou literatúrou a vhodné využívanie vo všetkých činnostiach
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie základov pohybových zručností zo základných športových odvetví a metodiky ich nácviku
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?