Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Učiteľ pre primárne vzdelávanie vychováva a vzdeláva žiakov v základnej škole spravidla vo veku 6 až 10 rokov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Prvostupniarka
Učiteľka I. stupňa základnej školy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
ISCO-08
2341 - Učitelia v základných školách
SK ISCO-08
2341002 - Učiteľ základnej školy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Učiteľ základnej školy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
špecifiká vzdelávania detí na 1. stupni základnej školy
7
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
7
riešenie výchovných problémov
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
7
multikultúrna výchova
7
výchova proti šikanovaniu
7
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
7
vzdelávanie detí s vývojovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia)
7
didaktika všeobecnovzdelávacích predmetov
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
7
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
Základy všeobecnej pedagogiky.
7
psychológia
Špecifikácia:
Základy psychológie.
7
didaktika a didaktická technika
7
psychický a fyzický vývin dieťaťa vo veku 6 až 10 rokov
7
metódy a zásady plánovania a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
7
metódy vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
7
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
7
metodika riešenia študijných problémov
7
kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti výchovy
7
sociologická interpretácia detstva
7
metodológia tvorby sociálnovedného poznania
7
teórie formovania kultúrnej gramotnosti
7
modely kognitívneho vývinu
7
modely personálneho a sociálneho vývinu
7
teória a prax primárneho vzdelávania
7
teória riadenia mimoškolskej výchovy
7
didaktika základných oblastí primárneho vzdelávania
Špecifikácia:
Jazyk, matematika, počiatočné prírodovedné a sociálnovedné vzdelávanie, prierezovo umenie a telesná kultúra.
7
súčasné teoretické modely výchovy, socializácie a akulturácie človeka
7
právne, ekonomické a etické aspekty práce v primárnom vzdelávaní
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
motivovanie k záujmu o učivo
7
spolupráca s výchovným poradcom
7
zisťovanie ako žiaci (študenti) pochopili učivo
7
ústne skúšanie žiakov (študentov)
7
riešenie disciplinárnych priestupkov
7
vedenie žiakov (študentov) pri vykonávaní praktických činností
7
riešenie výchovných problémov žiakov
7
vykonávanie protidrogovej prevencie
7
vykonávanie multikulturálnej výchovy
7
vykonávanie výchovy proti šikane
7
triednictvo
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
7
používanie didaktických pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese
7
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
7
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam žiakov
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
7
rozpracovanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
7
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení
7
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a ďalších učebných dokumentoch
7
príprava zadaní na písomné práce žiakov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov, príprava a vedenie zasadnutí triednych schôdzok rodičovského združenia
7
projektovanie podporných akulturačných programov pre kultúrne hendikepovaných
7
analýza a posudzovanie alternatívnych programov primárneho vzdelávania
7
komunikácia so širším prostredím laickej i profesijnej komunity
7
tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
7
vedenie určenej pedagogickej dokumentácie
7
spolupráca pri plánovaní a stanovovaní rozvrhu vyučovacích hodín
7
príprava podkladov na klasifikačné porady
7
spolupráca pri príprave a organizácii školského roka
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa